Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlu hastalarda fibulin-1' in önemi

The importance of fibulin-1 in patients with acute coronary syndrome

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337289 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş : Fibulin-1 ile yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda fibulin-1'in fibrinojen ile bağlanarak trombosit-fibrinojen ilişkisinde rol oynadığı ve fibrin pıhtısı oluşumunda yer aldığı gösterilmiştir. Fakat fibulin-1 yapılan araştırmalarda trombogenezde önemli bir ajan olarak tanımlanmasına rağmen klinik değeri hakkında çok az bilgiye rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; akut koroner sendrom (AKS) olgularında serum fibulin-1 düzeyini, kronik iskemik kalp hastalığı olanlar ile normal koroner arterlere sahip olguları karşılaştırarak AKS ile fibulin-1 arasında olası bir ilişkiyi araştırmaktır.Materyal / Metod: Toplam 80 hastanın (40 AKS'li hasta - 20 STEMİ, 20 NSTE-AKS - ,20 kronik iskemik kalp hastalığı olan hasta, 20 normal koroner arterlere sahip olgu) plazma fibulin-1ve hsCRP konsantrasyonları başvuru sırasında ölçüldü. Ayrıca AKS hastalarının CK,CK-MB, troponin pikleri kaydedildi. Ek olarak AKS hasta grubunda başvuru sırasında TIMI, GRACE skorları hesaplandı. AKS ve kronik iskemik kalp hastalığı gruplarında koroner anjiyografi sonrası Gensini skorları bulundu.Bulgular: AKS hastaları, kronik iskemik kalp hastaları ve normal koroner arterlere sahip olgular arasında fibulin 1 düzeyleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Fibulin 1 ile AKS tanısında kullanılan kardiyak biyobelirteçler (CK,CK-MB, troponin T) , risk göstergeleri (hs-CRP, TIMI, GRACE), koroner arter hastalığı yaygınlığı (Gensini skoru) arasında anlamlı ilişki gösterilemedi.Sonuç : Bu çalışmada fibulin 1 ile ilgili akut koroner sendrom tanısı, risk göstergelerinden yola çıkarak prognozu veya Gensini skoru üzerinden koroner arter hastalığı yaygınlığı tahmininde kullanılabilecek bilgiler elde edilemedi. Fibulin 1'in akut koroner sendrom tanısı ve prognozunda önemini ortaya koymak için daha büyük çaplı, demografik özelliklerin daha homojen dağıtıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary:

Background: In vitro and in vivo studies with fibulin-1 not only have shown that fibulin-1 binds with fibrinogen also plays a role in fibrinogen-platelet relationship and in fibrin clotting. Although in recent trials fibulin-1 has been identified as an important agent in thrombogenesis, there is so few information about its clinical value. The aim of this study was investigating the relationship between acute coronary syndrome (ACS) and fibulin-1 levels by comparing serum fibulin-1 levels of patients with ACS, patients with chronic ischemic heart disease and patients with normal coronary arteries.Material-Method: In total of 80 patients (40 ACS patients -20 STEMI, 20 NSTE-ACS-, 20 patient with chronic ischemic heart disease, 20 patient with normal coronary arteries) plasma fibulin-1 and hs-CRP levels at admission were studied. Also in ACS patients TIMI, GRACE scores at admission were calculated. Gensini score after coronary angiography were examined in patients with ACS and with chronic ischemic heart disease.Results: Between groups there was no statistically significant difference in fibulin1 levels. No meaningful relation was shown between cardiac markers which were used for ACS diagnosis (CK,CK-MB, troponin T), risc indicators (hs-CRP, TIMI, GRACE) and coronary artery disease severity (Gensini score).Conclusion: In this study no information about ACS diagnosis, prognosis using risc indicators or coronary artery disease severity with Gensini score could be reached. Studies with larger population with more homogeneous demografic parameters is needed to show the importance of fibulin-1 in ACS diagnosis and prognosis.