Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlu hastalarda kan sayımı parametrelerinin kardisyovasküler olaylar ve koroner arter anatomisi ile ilişkisi

Association between complete blood count parameters with adverse cardiovascular events and coronary artery anatomy in patients with acute coronary syndromes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171621 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kan Sayımı Parametrelerinin Kardiyovasküler Olaylar ve Koroner Arter Anatomisi ile İlişkisi. Giriş: İnflamasyon ve tromboz ateroskleroz ve akut koroner sendromların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrica aneminin de miyokard iskemisini provoke edebileceği ve var olan iskemiyi olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı akut koroner sendromlu hastalarda başvuru sırasında bakılan kan sayımı parametreleri ile istenmeyen kardiovasküler olaylar ve koroner arterlerde anjiografık lezyon yaygınlığı ve şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya akut koroner sendrom tanısı almış ve çalışmadan dışlanma kriterlerini karşılamayan 247 hasta alındı. Bulgular: : Başvuru sırasında yüksek lökosit düzeyi birinci ve altıncı aydaki mortalite ve istenmeyen kardiovasküler olayları öngörmekteydi(p<0.0001 and p=0.008). Nötrofıl sayısı ile 1 ve 6 aylık mortalite arasında anlamlı ilişki varken, nötrofıl yüzdesi için bu geçerli değildi(p<0.0001 and p=0.017 vs p=0.085 and p=0.060). Ancak hem nötrofıl sayısı hem de nötrofıl yüzdesi ile 1 ve 6'cı aydaki istenmeyen kardiyovasküler olaylar arasında anlamlı korrelasyon saptandı(p<0.0001, p=0.005; pO.0001, p=0.002). Lenfosit sayısı ve yüzdesi ile 1 aylık mortalite arasında korrelasyon bulunurken bulunurken(p=0.001 and pO.0001), 6 aylık mortalite(r=-0.179) ve istenmeyen 39kardiyovasküler olaylar arasında böyle bir ilişki saptanmadı(r=0.98, r=0.147 and r=0.137,r=0.159). Monosit sayısı ve bir ile 6 aylık mortalite ve istenmeyen kardiyovasküler olaylar arasında da anlamlı bir korrelasyon yoktu(r=0.31, r=0.63; r=-0.44, r=-0.59; r=- 0.166, r=-0.160; r=-0.160, ı=-0.137). Bazofîl sayısı ile birinci ve altıncı aydaki mortalite ve kardiyovasküler olaylar arasında ilişki yok iken(r=-0.003 and r=-0.41; r=-0.190 and r=-0.168), bazofil yüzdesi ile anlamlı negatif korrelayon mevcuttu (pO.OOOl and p=0.001; pO.OOOl andp=0.019). Eozinofîl sayısı ve yüzdesi ile birinci ve altıncı aydaki mortalite arasında negatif korrelasyon varken(p<0.0001 andp=0.034; pO.OOOl andp<0.0001), kardiyovasküler olaylaral eozinofil sayısı ve yüzdesi arasında böyle bir ilişki (r=-0.86 and r=-0.86; r=-0.190 and r=-0.168). Trombosit sayısı ile birinci ve altıncı aydaki mortalite ve kardiyovasküler olaylar arasında anlamlı bir ilişki yoktu(r=0.149, r=0.125). Yüksek ortalama trombosit hacmi ile birinci ve altıncı aydaki mortalite(p=0.001), ve kardiyovasküler olaylar arasında anlamlı bir korrelasyon saptandı(pO.OOOl). Hematokrit yüzdesi ile birinci ve altıncı aydaki mortalite arasında anlamlı bir negatif korrelasyon vardı (pO.OOOl and p=0.002) ve bu negatif korrelasyon istenmeyen kardiyovasküler olay sıklığı için de geçerliydi(p<0.0001 and p=0.004).Hemoglobin değeri ile birinci ve altıncı aydaki mortalite arasında anlamlı bir negatif korrelasyon vardı (p<0.0001 and p=0.03) ve bu negatif korrelasyon istenmeyen kardiyovasküler olay sıklığı için de geçerliydi (pO.OOOl and p=0.04). Bu çalışmada koroner arter hastalığının yaygınlığı ve şiddeti Gensini skoru ile değerlendirilmiştir. Gensini skoru ile lökosit sayısı (r^O.743, pO.OOOl), nötrofil sayısı(r=0.845, p<0.0001), monosit sayısı(r=0.549, p=<0.0001), ortalama trombosit hacmi(r=0.298, p<0.0001) arasında pozitif korrelasyon saptandı.. Gensini skoru ile lenfosit sayısı (r=0.218, p=0.02), bazofıl sayısı(r=-0.348, p=0.001), ve bazofil yüzdesi(r=-0.295, p=0.003) arasında ise negatif korrelasyon mevcuttu. Buna karşılık lenfosit yüzdesi(r=-0.109), eozinofil sayısı(r=0.56), eozinofil sayısı(r=0.73) ve trombosit sayısı(r=0.99) ile Gensini skoru arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. 10750/mm3 ürerindeki lökosit sayısı değerinin 3 damar koroner arter hastalığım öngörmedeki duyarlılığı of % 100 ve özgüllüğü %72 bulundu. 8500/mm3 ürerindeki nötrofil sayısı değerinin 3 damar koroner arter hastalığını öngörmedeki duyarlılığı of % 100 özgüllüğü ise %64'tü. Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru sırasında bakılan tam kan sayımı değerleri hastanın risk sınıflaması ve uygun tedavi seçimi konusunda değerli bilgiler sunmaktadır.

Summary:

8. SUMMARY Association Between Complete Blood Count Parameters with Adverse Cardiovascular Events and Coronary Artery Anatomy in Patients with Acute Coronary Syndromes Background: Inflammation and thrombosis have been shown to play a role in atherosclerosis and acute coronary syndromes and anemia has been shown to worsen the myocardial ishaemic insult. Objective: This study was designed to determine the relationship between baseline complete blood count parameters and adverse cardiovascular clinical outcomes and angiographic extent and degree of coronary artery disease in patients with acute coronary syndromes. Method: We evaluated 247 patients with acute coronary syndromes who did not have any of the exclusion criteria. Results: Higher baseline leukocyte count was predictive of higher öne and six month mortality and adverse cardiovascular events(p<0.0001 and p=0.008). Neutrophil counts but not percentage of neutrophils had positive correlation with öne and six month mortality(p<0.0001 and p=0.017 vs p=0.085 and p=0.060). Neutrophil counts and percentages were found to be well correlated with adverse cardiovasculer events on öne and six month(p<0.0001, p=0.005; p<0.0001,p=0.002). Lymphocyte count and percentage was found to be negatively correlated with öne month mortality(p=0.001 and pO.OOOl), but not with six monthmortality(r=-0.179) and adverse cardiovascular events(r=0.98, r=0.147 and ı=0.137,ı=0.159). There are was no association between monocyte counts and percentages and öne and six month mortality and adverse cardiovascular events(r=0.31, r=0.63; r=- 0.44, r=-0.59; r=-0.166, r=-0.160; r=-0.160, r=-0.137). No relationship was found between basofil counts and öne and six month adverse cardiovascular events and mortality(r=-0.003 and r=-0.41; r=-0.190 and r=-0.168). But there was negative correlation between percentage of basophils and öne and six month cardiovascular events and mortality(p<0.0001 and p=0.001; pO.OOOl andp=0.019). Eosinophil count and its percentage within white blood cells were negatively correlated wim öne and six month mortality(p<0.0001 and p=0.034; p<0.0001 and pO.OOOl). But there were no correlation betvveen count and percentage of eosinophil and öne and six month adverse cardiovascular events(r=-0.86 and r=- 0.86; r=-0.190 and r=-0.168). We found no association between platelet count and öne and six month adverse cardiovascular events and mortality(r=0.149, r=0.125). High mean platelet volume was positively correlated with öne and six month mortality(p=0.001), and öne and six month cardiovascular events(pO.OOOl). Hematocrit was negatively correlated with öne and six month mortality (pO.OOOl and p=0.002) and öne and six month adverse cardiovascular events(p<0.0001 and p=0.004).Hemoglobin levels also were found to be negatively correlated with öne and six month mortality(p<0.0001 and p=0.03) and öne and six month cardiovascular events (p<0.0001 and p=0.04). in this study extent and severity of coronary artery disease was assesed with Gensini score. Positive correlation was found between Gensini score and leukocyte count(r=0.743, p<0.0001), neutrophil count(r=0.845, p<0.0001), monocyte count(r=0.549, p=<0.0001), mean platelet volume(r=0.298, p<0.0001). Negative correlation was found betvveen Gensini score and lymphocyte count(r=0.218, p=0.02), basophil count(r=-0.348, p=0.001), percentage of basophils(r=-0.295, p=0.003). No correlation was found between Gensini score and percentage of lymphocytes(r=-0.109), eosinophil count(r=0.56), percentage of eosinophils(r=0.73) and platelet count(r=0.99). Leukocyte levels above 10750/mm3 were found to be predictive of three vessel coronary artery disease with sensitivity of 100% and specificity of 72%. And also neutrofil levels above 8500/mm3 were found to be predictive of three vessel coronary artery disease with sensitivity of 100% and specificity of 64%. Conclusion: Baseline complete blood count analysis of patients with acute coronary syndromes can give us an important clues in risk stratifîcation and further management of this patients