Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut koroner sendromlu hastalarda miyokard hasarının tespitinde biyokimyasal marker olarak H-FABP (kalp tipi yağ asidi bağlayan protein) kullanılması ve troponin-T ve CK-MB ile karşılaştırılmalı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmanın dayanağı ve amaç: Akut koroner sendromlu hastalarda miyokard hasarının serum marker' lannın yükselmesi, yüksek riskli hasta grubunu göstermektedir. Troponin T yüksek duyarlılığa ve özgünlüğe sahip olmasına rağmen nispeten geç dönemde pozitifleşmektedir. CK-MB 'nin özellikle küçük miyokard hasarım tesbit etmede duyarlılığı Troponin T ye göre düşüktür. H-FABP biyokimyasal özelliği nedeniyle miyokard hasan esnasında erken dönemde dolaşımda saptanabilmektedir. Akut koroner sendromlar hızlı tam konulup tedavi planının yapılması gereken acil durumlardır. H-FABP miyokard hasan esnasında erken dönemde pozitifleştiğinden, yüksek riskli hastaların tanınmasını ve yömendirilmesini sağlayabilir. Çalışmamızda, H-FABP 'm akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde ve takip süresinde tanısal değerinin araştınlması ve Troponin T ve CK-MB ile karşılaştınlması amaçlanmıştır. Hastalar ve Metod: Çalışmaya koroner yoğun bakım ünitemize akut koroner sendrom tanısıyla yatırılan 40 hasta alınmıştır. Hastalar başvuru arımda göğüs ağrısının süresine göre ilk 6 saatte baş vuranlar ve 6-24 saat arasında başvuranlar olarak iki gruba aynlmıştır. EKG ve kardiyak enzimlerdeki değişikliklere göre ise "Unstable" angina pektoris,ST elevasyonu olmayan Mİ, ST elevasyonu olan Mİ olarak graplandırılmıştır. İlk 6 saat içinde başvuran hastalardan geliş anında, altı saat sonra ve 24. saatte, 6-24 saat arası başvuran hastalardan ise geliş anında ve 24.saatte Troponin T, CK-MB ve H-FABP bakılmıştır. Bulgular: İlk 6 saat içinde başvuran hastalarda Troponin T nin duyarlılığı %38, CK-MB nin duyarlılığı %76,H-FABP'ın duyarlılığı %95 olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında H-FABP'm duyarlılığı Troponin T' den oldukça yüksekti (p=0.014). 6-24 saat arasında Troponin T nin duyarlılığı %100, CK-MB nin duyarlılığı %90, H-FABP'm duyarlılığı %91 46olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında, Troponin T nin duyarlılığı H-FABP dan yüksektir, fakat istatistiksel olarak tanı koyduruculuk açısından iki test arasında anlamlı fark yoktur. 24. saatte Troponin T'nin duyarlılığı %100, CK-MB nin duyarlılığı %90,H-FABP'ın duyarlılığı %27.3 olarak bulunmuştur. Sonuçlar karşılaştırıldığında, Troponin T ve CK-MB nin her Msininde duyarlılığı H-FABP dan yüksektir. Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda erken dönemde(<6saat) miyokard hasarım tesbit etmede H-FABP'ın duyarlıhğı, Troponin T ve CK-MB den daha yüksektir. 6-24 saat arasında H-FABP 'm duyarlılığı Troponin T den düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Geç dönemde (24.saat) H-FABP'm duyarlılığı önemli oranda azalmaktadır bu nedenle göğüs ağrısının başlangıcından itibaren 24 saatten fazla süre geçen hastalarda biyokimyasal marker olarak H-FABP tek başına kullanılmamalıdır. 47 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: