Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Akut koroner sendromu olan hastalarda timozin beta 4 gen varyasyonlarının incelenmesi

Genetic variations of thymosin beta 4 in patients with acute coronary syndrome

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408295 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hücredeki ana G-aktin sekanslayıcı proteinlerden biri olan timozinler, 42-44 amino asit içeren, iyi yapılanmış, aktin polimerizasyonunu kontrol etmek üzere monomerik aktinleri regüle etmek gibi hücre içi bir göreve sahip olan peptitlerdir. İnsanlarda bulunan bazı timozin ailesi üyeleri gelişimsel olarak düzenlemişlerdir ve aynı anda bir çok bölgede sentezlenebilen timozin beta-4 de bunlardan biridir. Klinik çalışmalarda timozin beta-4' ün iskemik atak sonrası yara iyileşmesinde de etkili olduğu gözlenmiştir. Yaralarda, platelet ve polimorfonüklear nötrofilik lökositler (PMN) kritik ve erken cevapçılardır. İki hücre çeşidi de yara sıvısına yüksek miktarda timozin beta-4 salgılarlar. Timozin beta 4 ile upregüle edilen birkaç ek protein vardır. Örneğin Laminin-5 hem in vitro hem de in vivo olarak Tβ4 ile regüle edilir. Laminin-5 hücre göçü, hücre-hücre ilişkileri ve doku bütünlüğünde önemlidir. TGF' in Tβ4 ile upregülasyonu, Tβ4 ile muamele edilmiş yaralarda kollajenin hızlandırılmış depozisyonu için anahtar öncüldür. Koroner ligasyon sonrası kalp hasarında, atrial ILK ve Akt' ye bağlı olarak endojen Tβ4 miktarı artar ve bu kardiak fonksiyonu yükseltir. Çalışmamızda akut koroner sendromlu hastalarda timozin beta-4 geninin varyasyonlarının tespit edilmesi ve akut koroner hastalığına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma gruplarını timozin beta 4 genotip ve allel dağılımlarına göre incelediğimizde kontrol grubunda TT genotip sıklığının hasta grubuna göre istatistisel olarak arttığı gözlemlenmiştir. Hasta grubunda ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında AT genotipi ve A alleli taşıma sıklığı anlamlı olarak yükselmiştir. Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda, akut koroner hastalığının tanısına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağımızı düşünmekteyiz.

Summary:

42-44 aminoacid containing Thymosins are one of the basic G-actin sequencing proteins that regulates inner cell actins to control actin polymerization.Some of the thymosin family members are developmentaly regulated and thymosin beta 4 is one of them which is synthesized in many regions at the same time. It is observed that thymosin beta 4 is effected on wound healing after ischemic attacks.In wounds, platelets and PMNs are early responders and they release thymosin beta 4 to wound fluid. There are some proteins which are being upregulated by thymosin beta 4. For example Laminin-5 regulates thymosin beta 4 invitro and invivo. Laminin-5 is important for cell migration, cell interactions and tissue integrity. Upregulation of TGF by Thymosin beta-4 is a key initiator for guick deposition of collagens in Thymosin beta 4 treated wounds. In heart damaeges after coronary ligations, Thymosin beta-4 related to increased ILK and Akt increases and this regulates cardiac function The target of our study is to detect thymosin beta-4 gene variations on acute coronary syndrome patients and the effects on acute coronary dissease. With the datas that we get from this research we think that we can contribute on diagnosis of acute coronary dissease and new treatment methods.