Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Genetik Anabilim Dalı

Akut lenfoblastik lösemi(ALL) olgularında MLL gen bölgesindeki yeniden düzenlenmelerin Fluoresan In Situ Hibridizasyon(FISH) yöntemi ile araştırılması

Research of rearrangements in the MLL gene region by Fluorescence In Situ Hybridization(FISH) in acute lymphoblastic leukemia(ALL) cases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236219 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11q23 anomalileri ALL'lerde %7-10, AML'de ise %5-6 oranında görülmektedir. 11q23 anomalileri; çocukluk çağı ALL'lerinde %3-4 oranında görülürken, erişkinlerde %3-6 oranında görülmektedir.Bu çalışmada; yeni tanı almış ve tedavi aşamasındaki 25 erişkin ve çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili olgu ile çalışılmıştır. Bu olgularda kemik iliği kültürü yapıldıktan sonra, konvansiyonel sitogenetik incelemenin (GTL bantlama) beraberinde FISH yöntemi ile MLL gen bölgesindeki (11q23) yeniden düzenlenmeler araştırılmıştır. Konvansiyonel sitogenetik yöntem ve FISH yöntemi ile elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.Yaptığımız çalışmada 25 olgunun 1'i erişkin(%8,33), 1'i çocuk(%7,69) olmak üzere 2'sinde GTL bantlama yöntemi ile 11.kromozomda yeniden düzenlenmeler tespit edilmiştir.FISH yöntemi ile 25 olguda 33 materyalde yapılan FISH analizinin %24,25'inde 11q23 gen bölgesinde meydana gelen translokasyon beraberinde 11.kromozomla ilişkili delesyon ve kromozom sayı anomalileri tespit edilmiştir. Bu 8 olgunun %42,8'i çocukluk çağı ALL, %57,2'si erişkin ALL'dir.25 olguda yapılan 33 FISH analizinin %27,28'inde FISH yöntemi ile sadece 11.kromozomla ilişkili kromozom sayı anomalileri tespit edilmiştir.Yapılan analizlerin %6,06'sında genin distal ve proksimal ucuna ait fazladan sinyaller tespit edilmiştir. Bu olgulardan biri çocukluk çağı ALL, diğeri de erişkin ALL'dir.FISH yöntemi ile 25 olguda yapılan 33 FISH analizinin %36,37'sinde 11.kromozomda delesyon ve beraberinde 11.kromozomla ilişkili kromozom sayı anomalileri tespit edilmiştir.Analizlerin %3,03'ünde ise hem translokasyon hem de delesyon bir arada görülmüştür. %3,03'ünde ise translokasyon ve 11.kromozomla ilişkili kromozom sayı anomalileri beraber bulunmaktadır.Yaptığımız çalışmada; hem GTL bantlama hem de FISH ile elde edilen oranlar, literatür ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur.Ayırıcı tanı veya ön tanı için incelemenin uzun süre aldığı GTL bantlamanın beraberinde interfaz FISH yaparak, sadece MLL füzyonlarının incelenmesi ve hastalara kısa sürede sonuç verilmesini sağlayacak olan FISH yönteminin rutin incelemelerle uygulanabilmesi için ön çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; tanının kısa sürede konması, tanının desteklenmesi, tedavi protokollerinin belirlenmesi ve hastalığın prognozunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır.Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, MLL geni, sitogenetik, FISH, GTL bantlamaBu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-1465

Summary:

11q23 anomalies in ALL cases are observed in the rate of %7-10, %5-6 in AML cases. 11q23 anomalies; in childhood ALL cases are observed between %3-4, in adults %3-6.In this study; 25 adults, who have been newly diagnosed and are in the stage of treatment, adult and childhood acute lymphoblastic leukemia have been studied. In these cases, after bone marrow culture, along with the conventional cytogenetic method (GTL banding), the rearrangements in MLL gene region (11q23) have been researched by FISH. Results, obtained from the conventional cytogenetic method and the FISH method, have been compared and evaluated.Out of the 25 cases in our study, in 2 cases, one case is adult (%8,33), one case is child (%7,69) rearrangements have been detected in the chromosome 11 by GTL banding.In the 33 FISH analysis, made by the FISH method in these 25 cases, in %24,25 along with a translocation, occurring in the 11q23 gene region, deletion related to the chromosome 11 and numberical chromosome anomalies have been detected. %42,8 of these 8 cases are childhood ALL, %57,2 are adult ALL.In the 25 cases on which the 33 FISH analysis has been made, %27,28 by FISH only chromosome 11 related numberical chromosome anomalies have been found.In %6,06 of the analyses performed, extra signals have been found in the distal and proximal end of gene. One of these cases is childhood ALL, the other is adult ALL.In %36,37 of the 33 FISH analysis, made by the FISH method in 25 cases, deletion has been found in the chromosome 11 and numberical chromosome anomalies have been found related to the chromosome 11.In %3,03 of the analyses both translocation and deletion has been observed simultaneously. In %3,03 of these translocation and chromosome 11 related numberical chromosome anomalies are found together.In our study; rates, obtained by both GTL banding and FISH, have been high when compared to literature.Research for a distinguishing diagnosis or pre-diagnosis takes a long time, along with the GTL banding, by making interphase FISH, examining only MLL fusions, preliminary studies are aimed in order to apply the FISH method to routine studies, which will insure a short time delivery of the results to the patients. According to this aim; diagnosing in a short time, supporting the diagnosis, determining the treatment protocols and evaluating the prognosis of the disease shall be possible.Key Words: Acute lymphoblastic leukemia, MLL gene, cytogenetic, FISH, GTL bandingThe present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No: T-1465