Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akut lenfoblastik lösemilerde genetik ve immunfenotipik özelliklerin klinik ve prognostik önemi

The clinical and prognostic significance of genetic and immunophenotypic features in acute lymphoblastic leukemia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, TRALL-BFM 2000 kemoterapiprotokolu alan hastalarda klinik bulgular, laboratuar bulguları, kemik iliğininmorfolojik, sitogenetik, immünfenotipik özelliklerinin, kemoterapiye yanıtınincelenmesi, yaşam süreleri, prognoza etki eden faktörlerin saptanması ve ölümnedenleri, nüksler ve ikincil malignitelerin değerlendirilmesiydi.Ocak 1995 - Temmuz 2008 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÇocukHematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde ardışık yeni tanılı ALL tanısı (B-ALL dışında) ileizlenen 18 yaşından küçük toplam 203 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm hastalardanalınan kemik iliği örnekleri sitokimyasal boyalarla değerlendirilip, flow sitometri ileimmünfenotipleme yapılmıştır. Sitogenetik inceleme yapılmış t(9;22), t(4;11) vet(12;21) çalışılmıştır. Tedavinin 8. gününüde steroide yanıt periferde blast sayımı iledeğerlendrilmiş, 15. ve 33. günlerde kemik iliği tekrarlanmıştır.Hastalarımızın yaşları 9 ay ila 17 yıl arasında, median 6,1 ±3,7 yıldı. Hastaların%62,1'i erkek, 37,9 ise kız hastalardı (erkek/kız oranı 1,63). En sık başvuru şikayetlerisolukluk, halsizlik, kemik ağrıları ve ateşti. Başvuruda lökosit sayıları için mediandeğer 10600/mm3 (700-669000/mm3) bulundu. En sık ektramedüler tututlum %6,9mediasten, %5,9 kemik, %2 testis, %1 böbrek, %1 göz, %1 deri olarak bulundu.Hepatosplenomegali hastların yaklaşık 1/3'ünde saptandı. İmmünfenotiplerine göresınıflamada hastaların %83,7'si prekürsör B ALL, %15,3'ü T-ALL olduğu görüldü.Sitogenetik ananlizlerde t(12;21) çalışma yapılan 34 hastanın 6'sında (%17,6) pozitifsaptanıştır. t(9;22) 116 hastanın 6'sında (%5,1), t(4;11) ise çalışılan 75 hastanın 2'sinde(%2,8) pozitif bulunuştur. Prekürsör B-ALL grubunda sağkalım oranı %83,5, TALL'deise %58,1 bulundu (p:<0.05). Relaps, ikincil malignite, remisyona girmemeve erken ölüm ?olay? kabul edilince, olay olmayan grupta sağkalım % 93, olanda %45 bulundu, istatistiksel olarak oldukça anlamlı farklılık gözlendi. (p<0001). İkincilmalignitele 203 olgunun 4'ünde (%2) görüldü, bunlardan ikisinde beyin tümörü,ikisinde ise AML gelişti.

Summary:

In this study we aimed to evaluate non B-ALL patients who were treated with amodified ALL-BFM protocol (TRALL-BFM 2000). Clinical and laboratory findings atadmission, cytochemical, morphologic and immunologic features of bone marrow,response to chemotherapy, survival rates, causes of death, relapses and prognosticfactors have been evaluated.From January 1995 to July 2008, 203 newly diagnosed non B-ALL patients who hadadmitted to Cerrahpasa Pediatric Hematology Department were enrolled into study.The median age was 6,1 ±3,7 years (9 month- 17 years). The most common complaintswere paleness, weakness, bone pain and fever. The mean leucocyte count at admissionwas 10600/mm3 (700-669000/mm3). Extramedullary involvement were medaistinal6,9% bone 5,9 %, testicular 2%, renal 1% and ocular 1%.Most common complaints were paleness in 40%, weakness in 36%, bone pain in 33%and fever in %26 of patients.Translocations t(12;21) was positive in 17,6% of patients who had investigated for thistranslocation. Positivity of of t(9;22) and t(4;11) were %5,1 and 2,8%, respectively.Immunological investigations revealed that 83,7% of cases were precursor B-ALL and15,3% were T-ALL. Overall survival rates were 83,5% precursor B-ALL and 58,1 inT-ALL. In case of acccepting relapse, secondary malignancy, unable to achieveremission and immediate deaths as ?event?, the overall survival in ?event? group was93% whereas in ?non event? group it was only 45% (p<0.001). Secondary malignancywas observed in 4 cases (%4); 2 had brain tumors and 2 AML