Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Akut lösemili çocuklarda egzersiz programının sonuçları

The results of exercise programme for children with acute leukemia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut Lösemili Çocuklarda Egzersiz Programının Sonuçları Bu çalışma, son yıllarda giderek artan bir önem arz eden kanser tedavisinin geç-yan etkilerini azaltmak amacıyla planlanan, akut lösemili çocuklarda uygulanan egzersiz programının etkinliğini belirlemek ve bu alanda oluşturulan egzersiz programlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya 5-18 yaş aralığındaki 20 akut lösemili çocuk hasta (girişim grubu) ile aynı yaş aralığındaki 20 sağlıklı çocuk olgu (kontrol grubu) katıldı. Girişim grubuna germe, güçlendirme, solunum ve aerobik egzersizler 8 hafta boyunca, hafta 3 gün (24 seans) fizyoterapist eşliğinde uygulandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden tüm çocukların ayakbileği eklem hareket açıklıkları (dijital gonyometre), kas güçleri (sırt-bacak-göğüs dinamometresi), fonksiyonel mobiliteleri (süreli kalk yürü testi), fonksiyonel kapasiteleri ve kardiyorespiratuar sistemin dayanıklılığı (6 dakika yürüme testi), solunum fonksiyon testleri (spirometre) ve yaşam kaliteleri (çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği) değerlendirildi. Çalışmanın veri analizinde IBM SPSS 19.0 istatistik programı kullanıldı ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Girişim grubunun tedavi öncesi değerleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında pasif dorsifleksiyon açısı, sırt kas gücü, fonksiyonel testler, solunum fonksiyon testleri ve yaşam kalitesi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05) bulunurken, bacak kas gücü ve diğer gonyometrik ölçümler arasında anlamlı fark (p>0,05) olmadığı görüldü. Girişim grubunda tüm ölçümlerde tedavi sonrasındaki değerler tedavi öncesi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında olumlu gelişmeler olduğu (p<0,05) ve bu gelişmeler kontrol grubuyla karşılaştırıldığında gonyometre, kas gücü ve 6 dakika yürüme testinde anlamlı fark (p>0,05) gözlemlenmezken, diğer ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) olduğu görüldü. Çalışmamız, akut lösemili çocuklarda tedavinin geç-yan etkilerini azaltmada egzersizin eklem hareket açıklığı, kas gücü, fonksiyonel mobilite ve performans ve yaşam kalitesi üzerine olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir.

Summary:

The Results of Exercise Programme for Children with Acute Leukemia The aim of this study was to determine the effectiveness of the exercise programme in children with acute leukemia which is design to reduce late-effects of cancer treatment, is increasingly in recent years, and contribute to the implementation of the exercise programmes in this field. Twenty acute leukemia patients (intervention group) between 5-18 years of age, and 20 healthy children (control group) with the same age range were included to the study. The exercise programme consisting of stretching, strengthening, aerobic and respiratory exercises were implemented with the physiotherapist to the intervention group, for 8 weeks, 3 days a week (24 sessions). Children's ankle range of motion (digital goniometer), muscle strength (back-leg-chest dynomometer), functional mobility (timed up and go test), functional performance and cardiorespiratory fitness (6 min walk test), respiratory function test (spirometry) and quality of life (PedsQL) were assessed. IBM SPSS 19.0 statistical programme was used to analyze the data of the study, and p<0,05 was considered as significant. The results of this study, there was a statistically significant difference in passive ankle dorsiflexion, back muscle strength, functional tests, spirometry test and quality of life scores before the exercise programme measurements of the intervention group which were compared with the control group (p<0,05). After the exercise programme, all measurements were increased statistically significant in intervention group (p<0,05). Range of motion, muscle strength and 6 min walk test scores in intervention group were no significantly differences between control group (p>0,05), and the other measurements were significantly different compare with the control group (p<0,05). As a result of our study it was determined that exercise programme have positive effects on range of motion, muscle strength, functional mobility and performance and quality of life in reducing late effects of treatment in children with acute leukemia.