Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Akut miyeloid lösemi (AML) hastalarında görülen NPM1 gen mutasyonunun Türk populasyonunda taranması

Detection of NPM1 gene mutations seen in acute myeloid leukemia (AML) patients in Turkish population

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300813 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoetik progenitor hücrelerin malign karakter kazanması sonucu gelişen klonal bir hastalıktır. Nükleofosmin (NPM), ribozom biyogenezi, sentrozom duplikasyonu, genomik kararlılık, hücre döngüsünün progresyonu ve apoptozisin de dahil olduğu birçok hücresel süreçte önemli roller üstlenen nükleolar bir fosfoproteindir. NPM geninin (NPM1) 12. ekzonunda meydana gelen somatik mutasyonlar, AML vakalarında en sık görülen genetik anomalilerdir. Tüm AML vakalarının yaklaşık %35'inde NPM1 gen mutasyonlarına rastlanırken, söz konusu mutasyonları taşıyan AML vakalarının %60'ından fazlası normal karyotipe sahiptir. NPM1 mutasyonlarını taşıyan AML vakaları, karakteristik klinik ve prognostik özelliklere sahiptirler. Bu çalışmada, NPM1 gen mutasyon sıklıkları Türk AML hastalarında araştırılmıştır. AML tanısı almış 44 hasta ve 12 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. NPM1 mutasyonları nested PCR yöntemiyle, genotipler ise poliakrilamid jel elektroforezi ve jel görüntüleme sistemi kullanılarak belirlenmiştir. NPM1 gen mutasyonları 44 hastanın 8'inde (%18,18) saptanırken, sağlıklı kontrollerde mutasyon saptanmamıştır. NPM1 gen mutasyonları, önemli ölçüde normal karyotipli AML hastaları ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca söz konusu mutasyonlar ileri yaş, yüksek beyaz küre sayısı, primer AML, yüksek kemik iliği blast yüzdesi, FAB alttipleri M1/M5 ve CD34'ün negatif ekspresyonu ile ilişkilendirilmiştir. Fakat bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, AML'li hastaların tedavilerinin yönlendirilmesine ve hastalığın sınıflandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Summary:

Acute myeloid leukemia (AML) is a clonal disorder that results from gain of malignant characteristics of hematopoetic progenitor cells. Nucleophosmin is a nucleolar phosphoprotein that plays key roles in several cellular processes including ribosome biogenesis, centrosome duplication, genomic stability, cell cycle progression and apoptosis. Somatic mutations occurring in exon 12 of the NPM gene (NPM1) are the most common genetic abnormalities seen in AML cases. NPM1 gene mutations are found in approximately 35% of all AML cases and up to 60% of AML cases carrying these mutations have normal karyotype. AML cases carrying NPM1 mutations have characteristic clinical and prognostic features. In this study, NPM1 gene mutation frequencies are assessed in Turkish AML patients. 44 AML diagnosed patients and 12 healthy controls were admitted to the study. NPM1 mutations were determined by nested PCR assay, genotypes were determined by using polyacrylamide gel electrophoresis and image analyzer system. NPM1 gene mutations were detected in 8 of the 44 (%18,18) patients but not in healthy controls. NPM1 gene mutations were significantly associated with AML patients with normal karyotype. Additionally these mutations were associated with old age, high white blood cell count, primer AML, high bone marrow blast percentage, FAB subtypes M1/M5 and negative expression of CD34. But these results were not found statistically significant. It is thought that the results obtained from this study contribute to routing of the treatment of patients with AML and classification of the disesia.