Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı / Kanser Genetiği Bilim Dalı

Akut miyeloid lösemi(AML) ve kronik miyeloid lösemi(KML) hastalarında foxo3a gen ifadesinin araştırılması

The ınvestigation of foxo3a gene expression ın acute myeloid leukemia(AML) and chronic myeloid leukemia(KML)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370064 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

FOXO proteinleri Çatal başlı (FOX) transkripsiyon faktör ailesinin bir alt grubudur. FOXO genleri birçok sinyal yolağı ile bağlantılı olup hücre döngüsünün durdurulması, hücre ölümü, DNA tamiri ve stres uyarısı ile ilişkili birçok fizyolojik ve patolojik aşamada kritik rollerde görev alır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, FOXO inhibisyonunun hematolojik malinitelerde önemli rol oynadığını göstermiştir.Kronik miyeloid lösemi (KML), hematopoetik kök hücrelerin neoplastik transformasyonu sonucu oluşan bir kan hastalığıdır. Philadelphia kromozumuna yol açan dengeli t(9;22)(q34;q11) translokasyonu, KML'nin karakteristik anomalisidir. Bu translokasyon sonucunda BCR-ABL füzyon geni oluşur. BCR-ABL, Akt sinyalini aktifleştirerek FOXO'yu baskılar. Bu durum sonucunda KML hücrelerinin apoptozu inhibe edilerek çoğalması desteklenir.Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoetik kök hücrelerin klonal malinitesidir. Akut miyeloid lösemide FOXO3A ve p53; Puma, Bim, Bax ve p27 pro-apoptotik proteinlerinin seviyelerini düzenleyen temel transkripsiyon faktörleridir.Yaptığımız araştırmada FOXO3A geninin akut miyeloid lösemi(AML) ve kronik miyeloid lösemi(KML) gibi hematolojik tümörlerdeki ifade düzeyinin ve buna bağlı olarak üstlendiği tümör baskılayıcı rolün incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışmamızda, AML ve KML'li 101 hasta incelenmiş, elde edilen veriler 34 sağlıklı birey ile karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır. Hastaların kanlarından elde ettiğimiz cDNA'lar, FOXO3A hedef geni ve ACTB referans genine özgü hazırlanan primer ve problar kullanılarak Gerçek-Zamanlı PZR yöntemiyle çoğaltıldı ve FOXO3A gen ifadesi sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak incelendi.Çalışma sonucunda, KML ve AML (p>0,05) hasta grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmazken; KML ve Kontrol (p<0,05) ile AML ve Kontrol (p<0,05) grupları arasında istatistik açıdan anlamlı fark bulunduğu görülmüştür. KML'li hastalarda kontrol grubuna göre FOXO3A ifadesinde yaklaşık 6 kat artış görülürken AML grubunda ise yaklaşık 5 kat artış gözlendi.

Summary:

Forkhead O transcription factors (FOXO) constitute one of the largest subgroups of the forkhead family. Forkhead transcription factors of the FOXO subfamily are emerging as shared components of pathways that regulate a variety of cellular functions,including cell cycle arrest , cell death, DNA repair and stress stimuli and play critical roles in variety of related physiological and pathological processes. Recent studies have revealed that inhibition of FOXO has implications in hematological malinancies.Chronic myeloid leukemia (CML) is a blood disease caused by neoplastic transformation of hematopoietic stem cells. The t(9;22) (q34;q11) balanced reciprocal translocation that leads to the Philadelphia chromosome, is a characteristic abnormality of CML. The molecular consequence of this translocation is the generation of the BCR-ABL fusion gene that activates Akt signalling and also suppresses FOXO?s activity. As a result, apoptosis of CML cells is inhibited and their proliferation is stimulated.Acute myeloid leukemia (AML) is the clonal malinancy of the hematopoietic stem cells. FOXO3A and p53 are basic transcription factors regulating the levels of Puma, Bim, Bax and p27 pro-apoptotic proteins in acute myeloid leukemia.In this study, expression of the FOXO3A gene and its role in acute myeloid leukemia (AML) and chronic myeloid leukemia (CML) have been investigated.We analyzed 101 patients with AML and CML and 34 healthy individuals. The cDNAs were obtained from blood of patients or healthy controls were amplified by the Real-Time PCR using specific primers and probes for the FOXO3A and ACTB genes. FOXO3A gene expression in the patients were compared with healthy controls.FOXO3A gene expression revealed no statistically significant difference (p> 0.05) between the CML and AML patient groups; but we observed a significant difference between the patients and the controls (p <0.05) for both groups. FOXO3A expression was observed nearly six-fold higher in CML patients and five-fold higher in AML group than the control group.