Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Genetik Anabilim Dalı / Genetik Bilim Dalı

Akut miyeloid lösemide BCOR VE BCORL1 ekspresyonunun araştırılması

İnvetigation of BCOR and BCORL1 expression in acute myeloid

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482780 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut Myeloid lösemi (AML) myeloid öncü hücrelerin normal olgunlaşma sürecinin bozulması sonucu, blast adı verilen genç hücrelerin kemik iliği ve kanda birikmeye ortaya çıkan malign bir hastalıktır. AML prognoz ile ilişkili olarak sitogenetik ve moleküler değişiklikler t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13q22), t(15;17)(q22;q12) ve t(11q23)/MLL anomalileri ve NPM1, DNMT3A, CEBPA, FLT3, RUNX1 ve IDH1/2 genlerindeki mutasyonlardır. "BCL6 corepressor" (BCOR) HOX genlerinin düzenlenmesinde baskılayıcı rol oynar. BCOR erken embriyonik ve hematopoez için önemli bir transkripsiyonel düzenleyicidir. "BCL6 corepressor like1" (BCORL1) ise sınıfII histon asetiltransferaz ve deasetilazlarla etkileşen korepresördür. Yeni nesil dizileme tekniklerinin gelişmesiyle AML'de BCOR ve BCORL1 gen mutasyonları gösterilmiştir. Bu genlerin tümör baskılayıcı fonksiyon gösterdiği ileri sürülmüştür. BCOR geninin kötü prognozla ilişkisi olduğu gösterilmesine rağmen BCORL1'in prognostik önemi henüz bilinmemektedir. AML'de BCOR ve BCORL1 genlerinde mutasyonlara bağlı fonksiyon kaybı son birkaç yıldır gösterilmiş olmasına rağmen, gen ekspresyonu henüz çalışılmamıştır. Bundan dolayı bu tez çalışmasında AML hastalarında BCOR ve BCORL1 geni ekspresyon düzeylerini Real-Time kantitatif RT-PCR ile analiz etmeyi amaçladık. Sonuçlarımız BCOR ve BCORL1 ekspresyonun birbiriyle ilişkili olduğunu gösterdi. 96 hastanın hiçbirinde tam ekspresyon kaybı görülmedi. Bu durum BCOR ve BCORL1'un myeloid hücreler için önemli fonksiyonları olduğunu desteklemektedir. Erişkin 79 AML olgusunun %22,78'inde, 17 çocukluk çağı AML olgusunun ise %17,64'ünde BCOR ekspresyonunun, hem erişkin hem de çocukluk çağı AML olgularında yaklaşık olarak %6'sında ise BCORL1 ekspresyonunun azalmış olduğu gösterildi. Ayrıca BCOR ekspresyonu yaşla beraber azaldığı gösterildi. AML prevalansının yaşla berbaber artması BCOR ekspresyon azalmasının hastalığa eğilim oluşturduğunu düşündürmektedir. Ekspresyon azalmasının klinik öneminin araştırılması önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, BCOR, BCORL1, BCOR ekspresyonu, BCORL1 ekspresyonu

Summary:

Acute Myeloid Leukemia (AML) is a malign disease characterized by accumulation of young blast cells with unnormal maturation progress on bone marrow and blood.Cytogenetic and molecular changes affecting AML prognosis are t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13q22), t(15;17)(q22;q12) ve t(11q23)/MLL and NPM1, DNMT3A, CEBPA, FLT3, RUNX1 ve IDH1/2 mutations. ''BCL6 corepressor'' (BCOR) repress expression of HOX genes. BCOR is an important transcriptional regulator for early embryonic development and hematopoiesis. On the other hand "BCL6 corepressor like1" (BCORL1) is a corepressor that interacts with classII histone acetyltransferases and deasetylases. Using Next-Generation Sequencing techniques BCOR and BCORL1 mutations are detected on AML patients. BCOR related poor prognosis in AML. Prognostic significance of BCORL1 is still unclear. BCOR and BCORL1 gene mutations have shown in past few years yet gene expression studies have not been conducted. Because of this reason our aim was to analyse BCOR and BCORL1 gene expression levels on AML patients using quantitative RT-PCR. Our results showed that expression levels of BCOR and BCORL1 are related. None of the patients showed full expression loss. This outcome supports that both BCOR and BCORL1 have some important functions for myeloid cells. %22,78 of adult AML patients and %17,64 of childhood AML patients showed decreased BCOR expression. %6 of adult and childhood AML patients showed decreased BCORL1 expression. In addition decreasing of BCOR expression correlated with increase in age. Increasing of AML prevalence with age suggests that decreased BCOR expression could lead to the disease. Investigating the clinical significance of expression loss shows great importance. Key Words: Acute myeloid leukemia, BCOR, BCORL1, BCOR expression, BCORL1 expression