Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı / Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Akut miyeloid lösemili hastalarda aurora gen ailesinin rolünün araştırılması

Investigation the role of aurora gene family in acute myeloid leukemia patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482841 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AML, miyeloid hücrelerin olgunlaşma ve farklılaşmalarının çeşitli aşamalarda kesintiye uğraması sonucu, miyeloblastların kanda veya kemik iliğinde birikmesi ile karakterize klonal agresif bir hastalıktır. AML'nin gelişiminin temelinde yatan mekanizmalar tümüyle aydınlatılamamıştır. Aurora kinazlar serin/threonin kinaz özelliğine sahip olup mitozun düzenlenmesinde görev alan genlerdendir. Tez çalışmasında AML'li hastalarda AURKA, AURKB ve AURKC genleri ile bu genlerin düzenlenmesinde rol oynayan AURKAIP1, E2F1, E2F4 genlerinin ifade düzeyleri ve promotör metilasyonları incelenmiştir. Tez çalışmasında AML tanısı alan 83 hastadan alınan kemik iliği veya periferik kan örnekleri ve gönüllü sağlıklı 28 kişiye ait periferik kan örnekleri çalışılmıştır. Gen ifade analizi için öncelikle kemik iliği ve periferi kan örneklerinden RNA izolasyonu ardından cDNA sentezi ve Real Time-PCR yöntemileri kullanılmıştır. AURKAIP1, E2F1, E2F4 genlerinin promotör bölgesindeki metilasyon düzeyi enzim kesimine dayalı RT-PCR yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda AURKA (p<0,001), AURKB (p<0,001) ve AURKC (p<0,001) geninin ifade düzeyleri AML'li hastalarda, kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. E2F4 geninin ifade düzeyinde ise anlamlı fark saptanmamıştır. E2F1 geninin ekspresyonu AML'li hastalarda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). Diğer genlerin aksine AML'li hastalarda AURKIP1 gen ifadesinde azalma saptanmıştır (p=0,001). E2F4 ve E2F1 genlerinin metilasyon düzeyleri incelenmiş ve hasta ve sağlıklı grup arasında önemli bir fark görülmemiştir. Ancak AURKAIP1 geninin metilasyon düzeyi ve hastalık arasında istatistiksel olarak yüksek anlamlılık tespit edilmiştir (p=0,000). Çalışmanın bulguları Aurora kinazlar ile bunların düzenlenmesinde görev alan genlerdeki değişimlerin AML gelişiminde rol oynadığına işaret etmektedir.

Summary:

AML is a clonal aggressive disease characterized by the accumulation of myeloblasts the consequence of which is the breakdown of maturation and differentiation of the myeloid cells at various stages. The mechanisms underlying the development of AML have not been fully elucidated. Aurora kinases have serine / threonine kinases and involved in the regulation of mitosis. In the thesis study AURKA, AURKB, AURKC, AURKAIP1, E2F1 and E2F4 genes were investigated in patients with AML and healty controls. For gene expression analysis RNA isolation was performed from bone marrow and peripheral blood samples followed by cDNA synthesis and Real Time PCR. E2F1, E2F4 and AURKAIP1 methlation levels was examined by enzyme digestion and RT-PCR method respectively. As a result, expression levels of AURKA (p <0.001), AURKB (p <0.001) and AURKC (p <0.001) genes were significantly higher in AML patients than control group. There was no significant difference in expression level of E2F4 gene. The expression of the E2F1 gene was found to be significantly higher in patients with AML (p <0.001). In contrast to other genes, AURKIP1 gene expression decreased in patients with AML (p = 0.001). The methylation levels of the E2F4 and E2F1 genes were examined and no significant difference was found between patient and healthy groups. However, there was a significant difference methylation level of AURKAIP1 gene in AML patients (p = 0,000). The findings of the study indicate that changes in genes involved in Aurora kinases plays a role in the development of AML