Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Akut miyokard infarktüslü hastaya uygulanan trombolitik tedavide hemşirenin rolü

The role of nurse during the thrombolitik therapy in myokardial infarktion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115614 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut Miyokard İnfarktüsü, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi halen ülkemizde de en önemli sağlık sorunudur. Günümüzde trombolitik tedavi AMİ'lü hastaya uygulanan standart bir tedavi haline gelmiştir. Bu tedavin sınırlılıkları ve komplikasyonları nedeniyle en ideal olarak koroner yoğun bakım ünitelerinde uygulanmaktadır. Bu araştırma, koroner yoğun bakım ünitelerinde Akut Miyokard İnfarktüs'lü hastaya trombolitik tedavi uygulayan hemşirelerin tedavi öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik işlevlerine yönelik bilgi düzeylerini belirlemek, hemşirelerin bu konudaki geleceğe yönelik eğitim programlarına temel oluşturacak verileri elde ederek gerekli bilgi ve önerileri geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmya İstanbul il şuurları içinde bulunan 10 hastanenin koroner yoğun balom ünitlerinde çalışan, trombolitik tedaviyi uygulayan ve araştırmaya istekli 70 hemşire dahil edilmiştir Veriler, araştırmacı tararından literatür bilgisine dayanarak ve uzman görüşü alınarak geliştirilen 6 bölümden oluşan "Bilgi Formu" aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarının istatistiksel analizlerinde; gruplanmış değişkenlerin frekans ve yüzdelik değerleri, sayısal değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış; iki grup arasındaki farkları belirlemede normal dağılımda "t testi", ikiden fazla ortalamanın karşılaştırılmasında normal dağılımında "tek yönlü varyans" analizi (=ANOVA) kullanılmıştır.Olguların trombolitik tedavi öncesi (21.657 ± 4.386) ve sonrası (17.755 ± 7.009) bilgi puan ortalamalarının toplam puan (66.983 ± 9.378) ortalamasından düşük olduğu ancak, tedavi sırasındaki bilgi puan ortalamasının (27.571 + 4.319) ise yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin trombolitik tedavi öncesi ve sırasındaki bilgi puan ortalamaları hastanelere göre karşılaştırıldığında birbirlerine yakın puanlar aldıkları ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ancak, tedavi sonrası bilgi puanları karşılaştırıldığında Üniversite ve SSK hastanelerinde çalışan hemşirelerin Devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerden bilgi puan ortalamalarının oldukça yüksek olduğu ve farkın ileri düzeyde anlamlı (p < 0.001) olduğu saptanmıştır. Olguların trombolitik tedavi öncesi, sırası ve sonrası bilgi puan ortalamaları ile medeni durumları, mezun oldukları okul, yoğun bakım deneyimleri, yoğun bakım hemşireliği kursuna ve trombolitik tedavi ile ilgili eğitim programına katılımları ve trombolitik tedaviyi uygulama yılları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, KYBÜ'de çalışan ve AMİ'de trombolitik tedavi uygulanmasında önemli rolleri olan hemşirelerin genel anlamda Yoğun Bakım Hemşireliği ve özel anlamda Trombolitik Tedavi konusunda periyodik eğitimden geçirilmeleri ve ayrıca bu tedaviyi uygulayan tüm ünitelerde hekim ve hemşire işbirliği ile hazırlanan trombohtik tedavi protokoUerinin, işlem kontrol Üstelerinin ve kayıt formlannm standardize edilmesi önerilmektedir.

Summary:

Acute Myocard Infarction is the most important health problem in our country like in developed countries. Today, trombolytic treatment has become the standart treatment applied to the patients with AMI. Because of the limitations and complications of this treatment, it is realized in the most ideal way in coroner intensive care units. This descriptive research was planned in order to determine the knowledge level of the nurses who apply trombolytic treatment to the patients with acute myocard infarction in coroner intensive care units about the operations before during and after the treatment, to improve the neccessary knowledge and suggestions by achieving the data that will be the base of their prospective education programmes in the future. 70 nurses were included in the research who work in the dense care units of 10 hospitals in Istanbul, apply trombolytic treatment and who were volunteers for the research The data were achieved by the "Information Form" consisting of 6 parts, depending on literature knowledge of the researcher and was improved by receiving the opinions of specialists. In the statistical analysis of the research results; frequence and percentage values of the groupped variants, the arithmetical averages and standart diversions were calculated; "t test" was used to determine the differences between the two groups; one direction variant analysis (=ANOVA) was used in the comparison of the averages more than two and their normal distributions. It was determined that the knowledge point average of the research group before and after the trombolytic treatment (21.657+-4.386) is lower than the total point average (66.983+-9.378) but the knowledge point average during the treatment is high (27.571+- 4.319). When the knowledge point averages of the nurses before and during the trombolytic treatment were compared according to the hospitals, it was seen that they got points similar to eachother, the difference between them was not meaningful and when their knowledge points after the treatment was compared, it was seen that the nurses working in University and SSK hospitals has the highest knowledge point averages and the difference is meaningful: (pO.001). No meaningful statistical difference has been found among the members of the research group when the knowledge point averages before, during and after the treatment, their marrital status, the school they graduated, their intensive care experience, participation in intensive care nursery courses and education programmes about trombolytic treatment, the number of years that they applied trombolytic treatment were compared. As a conclusion, it is advised that the nurses who work in ICU's and have an essential role in the application of trombolytic treatment in AMI should be educated periodically about Intensive Care Nursery in general meaning and trombolytic treatment in private; additionally, in all the units that this treatment is applied, it is advised that the trombolytic treatment protocols, operation control lists and registration forms prepared by the cooperation of doctors and nurses should be standardized.