Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut miyokard infarktüsünde komplikasyonların Tei indeksi ile ilişkisi

The relationship between the Tei index and in-hospital complications in patients with acute myocardial infarction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 194644 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAkut Miyokard İnfarktüsünde Komplikasyonların Tei İndeksi İleİlişkisiGİRİŞ VE AMAÇ: Akut miyokard infarktüsünde sol ventrikül sistolikfonksiyonlarındaki bozulma ile kardiyak olaylar arasında anlamlı birilişkinin olduğu bilinmektedir. Diyastolik fonksiyon bozukluğu ile kardiyakolaylar arasındaki ilişki konusunda ise yeterli veri yoktur. Tei indeksi kalpsiklusunda izovolümetrik kasılma ve gevşeme zamanının toplamınınejeksiyon zamanına bölünmesi ile elde edilen ve ventrikülün sistolik vediyastolik fonksiyonlarını beraber değerlendirebilen yeni bir parametredir.Bu çalışmanın amacı akut miyokard infarktüslü hastalarda Tei indeksi ilemiyokard infarktüsünün hastane içi komplikasyonları arasındaki ilişkiyiincelemektir.YÖNTEM: toplam 51 ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü hastasıçalışmaya alındı. Koroner bakım biriminde ve serviste takip edildiklerisüre içerisinde rutin olarak yapılan ekokardiyografik inceleme esnasındahastaların Tei indeksleri hesaplandı.BULGULAR: Hastane içi takip süresince kalp yetersizliği 14 (%27,4),atriyum fibrilasyonu (AF) 3 (%5,8), ventrikül taşikardisi / fibrilasyonu(VT/VF) 5 (%9,8), perikardit 3 (%5,8), 2-3. derece AV blok 4 (%7,8),reinfarktüs 3 (%5,8), ölüm 6 (%11,7), olmak üzere toplam 19 (%37,2)hastada miyokard infarktüsüne bağlı komplikasyon gelişti. Ortalama Teiindeksi komplikasyon gelişen hasta grupunda 0,66±0,14 iken;komplikasyon gelişmeyen hasta grupunda 0,55±0,11 olarak tespitedildi(p:0,004). Ayrıca Tei indeksi 0,60 ve üzerinde olan hastalarla 0,60'ın altında olan hastalar karşılaştırıldığında Komplikasyonların tümününoluşturduğu birleşik son nokta ise Tei indeksi ≥0,60 olan grupta 13hastada gelişirken <0,60 olan grupta sadece 6 hastada tespit edildi(p:0.01).SONUÇ : Sol ventrikül Tei indeksi akut ST segment yükselmeli miyokardinfarktüsünde hastane içi komplikasyon gelişimi ile ilişkili yeni bir invazifolmayan yöntemdir.

Summary:

SUMMARYThe Relationship Between The Tei Index and In-hospitalComplications In Patients With Acute Myocardial InfarctionBACKGROUND AND OBJECTIVE:The main aim of our study is to investigate the relationship between Teiindex and in-hospital complications in patients with miyocardial infarction.METHOD: Fifty-one acute STEMI patients were included to our study. Allpatients were evaluated for left ventricular function withechocardiography. Tei index and other indices of left ventricular functionswere calculated accordingly.RESULTS: During the hospital stay heart failure was observed in 14patients (27,4%), atrial fibrillation in 3 patients (5,8%), vetriculartachycardia / ventricular fibrillation in 5 patients (9,8%), pericarditis in 3patients (5,8%), 2nd to 3nd degree AV block in 4 patients (7,8%),reinfarction in 3 patients (5,8%) and cardiovascular death in 6 patients.Among the studied population, 19 MI patients (37,2%) were diagnosed tohave complicated with at least any one of the above mentioned MIcomplications. Compared to uncomplicated patients, the mean Tei indexwas significantly higher in patients with complications (0,66±0,14 vs0,55±0,11, p:0,004). Patients were sub divided into two groups accordingto their Tei index value; whom Tei index is ≥0,6 and <0,6. Combined endpoint was observed in 13 patients in Tei index ≥0,6 group, compared to 6patients in Tei index <0,6 group (p:0,01).CONCLUSION: It is concluded that Tei index is highly predictive for in-hospital complications in patients with acute STEMI.