Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut pankreatit olgularında şiddetin belirlenmesinde prokalsitonin strip test ile Ranson ve APACHE-II skorlarının karşılaştırması

The comparison of procalcitonin strip test with Ranson and APACHE-II scores in predicting the severity of acute pancreatitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225990 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu araştırmada son yıllarda şiddetli sepsis olgularının başvuru anında öngörülmesinde ve tedavi planlarının modifikasyonunda etkin olduğu gösterilmiş bulunan Prokalsitonin parametresinin kolay uygulanabilir bir semikantitatif test yardımıyla ölçümü ve bu ölçüm sonuçlarının, klasik skorlama sistemleriyle karşılaştırılması hedeflenmiştir.Hastalar ve Yöntem: Bu araştırma Haziran 2004 ? Eylül 2007 döneminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı servisine karın ağrısı nedeniyle başvuran ve Genel Cerrahi Kliniği'ne konsülte edildikten sonra akut pankreatit tanısı ile hospitalize edilen toplam 41 hasta üzerinde yürütülmüştür. Bütün hastaların Prokalsitonin strip test, Ranson ve APACHE-II skorları kaydedilmiş ve ağır pankreatit olgularının gelişiminde prediktiviteleri karşılaştırılmıştır.Bulgular ve Sonuçlar: Ranson skorlaması için başvuru anında pozitif prediktif değer %71 iken negatif prediktif değer %84 olarak belirlenmiştir. APACHE-II için başvuru anında pozitif prediktif değer %36 iken negatif prediktif değer %100'dür. Prokalsitonin için pozitif prediktif değer %50 iken negatif prediktif değer %100 olarak hesaplanmıştır. Eğer Prokalsitonin strip test için eşik değer 2 alınırsa (ROC eğrisinin bu araştırma popülasyonunda hesapladığı biçimiyle) Pozitif Prediktif Değer %75'e yükselmektedir. Negatif Prediktif Değer ise %96'ya gerilemektedir. Prokalsitonin strip testin akut pankreatit olgularında, başvuru anında karşılaştırıldığı skorlamalara göre prediktif değerinin, özgünlüğünün ve duyarlılığının prognostik / prediktif bir test için tercih edilebilir bir düzeyde olduğu bu araştırmadan çıkan en önemli sonuçtur. Böyle bir veri, organ yetmezliği ile seyredebilecek ağır formların erken dönemde tespit edilerek daha uygun ve zamanında tedavi almasına katkıda bulunabilir.Anahtar Sözcükler: Prokalsitonin strip test, Ranson, APACHE-II, Akut Pankreatit, Prediktif Değer

Summary:

Objective: The objective of this study was to measure Procalcitonin, a biochemical marker which has been proven to be effective in predicting the severe sepsis cases and modifying the treatment plans at the time of admission, with the help of an easy-to-use semiquantitative test and compare the results with those of the classical scoring systems.Patients and Method: This investigation was carried out between June 2004 and September 2007, on 41 patients with abdominal pain, diagnosed and hospitalized as acute pancreatitis by General Surgery Clinic in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi. The procalcitonin strip test, Ranson and APACHE-II scores of all the patients were recorded at the time of diagnosis and the predictivity values were compared thereafter.Results and Conclusions: The PPV was found to be 71% for Ranson while NPV was %84. PPV and NPV were calculated to be 36% and 100%, respectively for APACHE-II. Same values were 50% and 100% for Procalcitonin strip test. When the cut-off score was taken as 2 (as the ROC curve indicated) the positive predictive value of Procalcitonin strip test rised up to 75% and the negative predictive value declined to 96%. The most important finding of this study is that (when the scores of Procalcitonin strip test were compared to the other scoring systems at the time of admission for acute pancreatitis) its predictive values, sensitivity and specifity are preferrable for a prognostic / predictive test. Such a finding may help us identify the severe forms of this disease (which may show progression towards organ failure) at an early stage and practice an appropriate and prompt treatment in these cases.Key Words: Procalcitonin strip test, Ranson, APACHE-II, Acute Pancreatitis, Predictive Value