Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut pankreatit tedavisinde infliximab kullanımı (deneysel çalışma)

Using of infliximab in the treatment of acute pancreatitis (experimental study)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 195521 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ Akut pankreatit, olguların çoğunluğunda sistemik inflamatuar cevaba neden olan lokal inflamatuar bir süreçtir. TNF'nin, inflamatuar cevap üzerindeki merkezi önemi açısından bakıldığında, araştırmacılar bu sitokinin üretiminin ve etkilerinin engellenmesini hastalığın tedavisi için mantıklı bir strateji olarak kabul etmektedirler. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda oluşturulan şiddetli nekrotizan pankreatit modelinde, monoklonal TNF-alfa antikoru olan İnfliximab'ın tedavi edici etkisini araştırmaktır. YÖNTEM Çalışma, yaklaşık 250gr. ağırlığında 40 Wistar albino erkek sıçan ile yapıldı. Sıçanlar 5 gruba ayrıldı. Grup I (n:8) ve grup II (n:8) sıçanların biliyopankreatik kanalına %3'lük sodyum taurokolat enjeksiyonu yapılarak şiddetli nekrotizan pankreatit tablosu oluşturuldu. Grup III ve grup IV'teki sıçanların biliyopankreatik kanalına ise basınç etkisini gösterebilmek için salin infüzyonu yapıldı. İnfliximab grup I ve grup III'teki sıçanlara 8mg/kg dozunda, kuyruk veninden laparotomiden hemen önce 20 dk. süreyle verildi. Grup II ve IV'ün kuyruk veninden ise salin verildi. Grup V'teki sıçanlara sham laparotomi uygulandı. Serum amilaz ile serum ve dokuda sialik asit, MDA, karbonil kontent ve total antioksidan aktivite(TAA) ve pankreas histopatolojisi değerlendirildi. SONUÇLAR Uyguladığımız yöntem ile şiddetli nekrotizan pankreatit modeli başarılı bir şekilde oluşturuldu. İnfliximab uyguladığımız grupta (grup I), serum sialik asit, MDA, karbonil kontent ve amilaz aktivitesi pankreatit grubundan (grup II) belirgin olarak düşük saptandı(p<0.01). Grup I ve grup II'in, serum TAA'i arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grup I'in doku örneklerinde sialik asit ve MDA düzeyi grup II'den anlamlı düşük saptandı. Ancak dokuda TAA düzeyi, grup I sıçanlarda, grup II sıçanlara göre anlamlı yüksek bulundu(p<0.01). Her iki grubun karbonil içeriğinde anlamlı fark yoktu (p>0.05). Histolojik değerlendirmede , pankreatit grubunun doku kesitlerinde yaygın asiner nekroz ve yağ nekrozu, hemoraji ve inflamasyon mevcuttu. Grup I sıçanlarda , asiner nekroz, yağ nekrozu, inflamasyon ve hemoraji bulgularında düzelme gözlendi(p<0.01). Fakat ödem bulgusunda iyileşme gözlenmedi(p>0.05). SONUÇ Bu çalışmanın sonuçları ümit vericidir. Monoklonal anti-TNF antikoru, İnfliximabın uygulanması ile akut nekrotizan pankreatit tablosunun biyokimyasal ve histopatolojik bozukluklarında belirgin düzelme gözlenmiştir. Henüz İnfliximab'ın şiddetli akut pankreatit tedavisinde kullanımı ile ilişkili klinik çalışmalar mevcut değildir. Bu çalışmamız ile İnfliximab'ın şiddetli akut pankreatit tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik çalışmalara zemin hazırlayacak destekleyici bulgular elde edilmiştir.

Summary:

OBJECTIVE Acute pancreatitis is a local inflammatory process that leads to systemic inflammatory response in majority of cases. In the view of the central importance of TNF- alpha as a mediator of inflammatory response in acute pancreatitis, investigators have regarded blocking the production or the actions of this cytokine as a reasonable strategy for treating the disease. To aim of this study is to investigate the therapeutic effects of the monoclonal TNF antibody, Infliximab, in severe necrotizing pancreatitis model in rats. METHODS In this study, 40 Wistar male rats, weighing approximately 250 g, were studied. Rats were randomly divided into 5 groups. Severe necrotizing pancreatitis was induced in group I (n:8) and groupII(n:8) rats by retrograde injection of 3% taurocholate into the common biliopancreatic duct. In group III (n:8) and group IV(n:8) rats, normal saline was introduced into the common biliopancreatic duct to mimic a pressure effect. Infliximab (8mg/kg) was infused through tail vein of the group I and III rats for 20 minutes just before induction of the pancreatitis. Normal saline were infused through tail vein of the group II and IV rats instead. Group V (n:8) rats were sham operated. Animals were sacrified 8 hours after taurocholate infusion. Serum amylase activity, serum and tissue sialic acid, carbonyl content, MDA and total antioxidant activity and pancreatic histopathology were assessed. RESULTS Our method of inducing severe necrotising pancreatitis was successful. In Infliximab infused group (group I), serum sialic acid, MDA, 51 carbonyl content and amylase activity were significantly lower than pancreatitis group (group II) (p<0.01). There were not significant difference of the serum TAA levels between group I and II (p>0.05). Tissue sialic acid and MDA levels of group I were significantly lower than of group II (p<0.01). But tissue TAA level of group I was significantly higher than of group II (p<0.01). Carbonyl content of the group I was not different from group II significantly (p>0.05). Histologically, pancreatic sections from pancreatitis group demonstrated extensive acinar and fat necrosis, hemorrhage and inflammation. In group I, Infliximab improves the findings of acinar and fat necrosis, inflammation and hemorrhage (p<0.01). But there was not improvement of the edematous alteration (p>0.05). CONCLUSION The results of this study are promising. It was demonstrated that the administration of the anti-TNF monoclonal antibody, Infliximab, resulted in a significant improvement in biochemical and histopathological derangements in acute necrotising pancreatitis. There is not a clinical study about the therapeutic effect of the Infliximab in severe acute pancretitis, yet. This study would have the supportive results that might be a basis for clinical investigations about the therapeutic effect of the Infliximab in severe acute pancreatitis.