Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut pelvik ağrılı hastalarda transvajinal ultrasonografinin hekimin klinik kararı üzerine etkisi

Conribution of goal directed transvaginal ultrasonography to clinical decision making for emergency physicians in acute pelvic pain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340656 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı acil servise akut pelvik ağrı ile başvuran hastalarda hedefe yönelik yapılan transvajianal ultrasonografinin (TVUSG) acil hekiminin ön tanı, yatış, ameliyat, tedavi, tetkik ve taburculuk ile ilgili kesinlik düzeylerini değerlendirerek gerçek zamanlı klinik kararına olan katkısını belirlemek. Bu ileriye dönük, kesitsel klinik araştırma 18 yaşından büyük, cinsel olarak aktif, akut pelvik ağrı ile acil servise başvuran bayan hastalarda, yıllık 90.000 yetişkin acil servis hasta başvurusu olan üçüncü basamak bir üniversite hastanesi acil servisinde Haziran 2011 ile Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Klinik kararların kesinlik düzeyi TVUSG öncesi ve sonrası 100 mm?lik görsel analog skala ile yapıldı. Çalışmanın birincil sonlanım ölçütü hedefe yönelik yapılan TVUSG?nin acil hekiminin ön tanı, yatış, ameliyat, tedavi, ek tetkik, radyolojik araştırma ve taburculuk ile ilgili kesinlik düzeylerini değerlendirerek gerçek zamanlı klinik kararına olan katkısını belirlemek. Veri analizi 88 hasta üzerinden yapıldı. Yaş ortalaması 31,7±8,3 ve ortancası 30 olarak hesaplandı. Klinik kararlar arasında hastanın öyküsü ve fizik muayenesi sonrası elde edilen ön tanıda TVUSG öncesi ve TVUSG sonrası arasında anlamlı bir farklılık elde edildi, fakat diğer sonuçlarda farklılık yoktu (tetkik, tedavi, yatış, cerrahi ve taburculuk) (p=0,05). Çalışmaya dâhil edilen 11 hastada (%12,5) yatış yapıldı, 2 hasta (%2,3) opere edildi. Kalan 75 hasta (%85,2) önerilerle taburcu edildi, 18 hastanın (%20,5) başka bir doktora tekrar başvurduğu ancak ek patoloji saptanmadığı öğrenildi. Sonuç olarak acil hekiminin yaptığı TVUSG akut pelvik ağrı ile başvuran hastaların kararlarının kesinliğini etkiler. Bu etki ön tanıyı belirlemede istatistiksel olarak anlamlıdır

Summary:

The aim of this study was to determine contribution of ?goal-directed transvaginal ultrasonography? (TVUSG) on real-time clinical decision making of attending emergency physicians (AEP) evaluating their level of certainty for preliminary diagnosis, admission, surgery, treatment additional laboratory and discharge in patients presenting with acute pelvic pain to emergency department (ED). This prospective cross-sectional clinical study was conducted on sexually-active female patients over 18 years old complaining of acute pelvic pain in the ED of an urban tertiary care university hospital, with annual census of 90.000 adult ED patients, between July and December of 2011. The level of certainty of clinical decisions making as mentioned above were performed by visual analogue scale from 0 mm to 100 mm with 100 mm being most certain before and after TVUSG. Primary outcome measure of the study were to determine contribution of ?goal-directed TVUSG on real-time clinical decision making of AEP evaluating their level of certainty for preliminary diagnosis admission, surgery, treatment additional laboratory and radiological investigations and discharge in patients presenting with acute pelvic pain to ED. Final statistical analysis was performed on 88 patients. The mean age was 31.7 ±8.3 with a median of 30. Among clinical decisions, there was a significant difference between pre-TVUSG and post TVUSG certainty of the decision to perform preliminary diagnoses derived from patient?s history and physical examination but not in the other outcomes (treatment, admission, surgery and discharge). (p=0.05). Of the patients included in the study, 11 (12.5%) were admitted to hospital, and 2 of them (2.3%) were operated on. The remaining 75 patients (85.2%) were discharged from the ED with recommendations, of the patients that had been discharged, 18 patients (20.5%) later consulted another physician and no further pathology could be discovered. In conclusion, US performed by AEP may affects the certainty of their decisions in patients presenting with acute pelvic pain. This effect statistically significantly on the decision to perform preliminary diagnosis