Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akut piyelonefrit- matriks metalloproteinaz-9, metalloproteinaz-1 doku inhibitörü ve hyaluronik asit arasındaki ilişkinin incelenmesi

Matrix metalloproteinase-9, tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and hyaluronic acid in acute pyelonephritis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en sık görülen enfeksiyondur ve morbiditesi çok yüksektir. Tüm yaş grupları dikkate alındığında kızlarda % 3-5, erkeklerde % 1 oranında görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun en önemli komplikasyonu olan renal parankimal skar hipertansiyon, böbrek fonksiyonlarında ilerleyici bozulma ve böbrek yetmezliği gibi uzun dönem komplikasyonlara yol açabilmektedir.Renal parankimal skar oluşumunda vezikoüreteral reflü, erken yaş, tedavide gecikme ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları risk faktörleri olarak bilinmekle birlikte halen skar oluşum mekanizmaları net olarak bilinmemekte, genellikle enfeksiyon sırasında salgılanan sitokinlere ve büyüme faktörlerine bağlı olduğu düşünülmektedir.Matriks Metalloproteinaz-9 (MMP-9) ve Metalloproteinaz Doku İnhibitörü-1(TIMP-1, MMP-9'un ana inhibitörü) ve Hyaluronik asitin (hyaluronan) enfeksiyon sırasında salgılandığı ve ekstraselüler matrikste yeniden yapılanma ve iyileşme sırasında görev aldığı bilinmektedir. Bu çalışmada ilk kez geçirilen akut piyelonefrit tanısı ile hastaneye yatırılan çocuklarda MMP-9, TIMP-1 ve Hyaluronik asit arasındaki ilişikinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 4.5 ay- 96 ay arasında değişen 23 hasta dahil edilmiştir. Benzer yaşta 40 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir.Çalışmada akut piyelonefrit tanısı alan hastaların beyaz küre sayısı, eritrosit çökme hızı ve C reaktif protein gibi akut faz reaktanları düzeyleri incelenmiştir. Bu değerlerin DMSA sintigrafisinde erken dönemde oluşan renal parankimal etkilenme ile ilişkisi ele alınmıştır. Akut faz reaktanları ile erken dönemde renal parankimal etkilenmenin derecesi arasında ilişki olmadığı bulunmuştur.Çalışmada ayrıca akut piyelonefrit tanısı alan hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun serum MMP-9, TIMP-1 ve HA düzeyleri çalışılmış ve her iki grup arasında karşılaştırma yapılmıştır. Hasta grubunun serum MMP-9 ve TIMP-1 düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu, serum HA düzeylerinin ise farklılık göstermediği görülmüştür. MMP-9 veTIMP-1'in akut piyelonefrit gelişmesinde rol aldığı akut faz reaktanı olarak kullanılabileceği fakat maliyeti nedeniyle kullanımının tartışmaya açık olduğu düşünülmüştür.Akut piyelonefrit sonrasında erken dönemde oluşan renal parankimal hasarın gösterilmesinde serum MMP-9 ve TIMP-1 düzeylerinin etkilerinin anlaşılması için hasta grubu DMSA sintigrafide bulgusu olanlar ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrılarak incelenmiştir. Bu iki grup arasında ise MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri bakımından fark olmadığı gösterilmiştir. Akut piyelonefrit sonrasında uzun dönemde ortaya çıkan renal parankimal skarı göstermede serum MMP-9, TIMP-1 ve HA düzeylerinin etkisi ise hastaların hiçbirinde skar gelişmemesi nedeniyle değerlendirilememiştir.

Summary:

The urinary tract is a common site of infection in the pediatric population. UTI occur in % 3-5 of girls and % 1 of boys. Urinary tract infections are important because they cause acute morbidity and may result in long-term medical problems, including hypertension and reduced renal function.The risk factors that make some children more vulnerable to renal tissue damage include vesicoureteral reflux, young age at the first infection, delayed onset of treatment and recurrent infections. But actual etiology and pathogenesis of renal scarring remain unknown.Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) and Hyaluronic acid seem to play an important role during inflammation. They effect extracellular matrix protein synthesis and degradation. The aim of this study was to elucidate the role of matrix metalloproteinase-9, tissue inhibitor of metalloproteinase-1 and Hyaluronic acid in the first acute pyelonephritis. The study consist of 23 patients of ages ranging between 4.5 and 96 months.Routine examinations with blood count, C-reactive protein and sedimentation rate were done. 99mTc-dimercaptosuccinic acis scintigraphy was performed a within one week after admission and six months after the acute infection. Abnormal findings in DMSA as indicators of renal damage do not correlate with elevated white blood cell, C-reactive protein and sedimentation rate.In this study, serum MMP-9, TIMP-1 and HA levels in patients with acute pyelonephritis and in healthy controls measured. Serum MMP-9 and TIMP-1 levels were significantly higher than those in healthy controls. But serum HA levels were the same with healty controls.In order to understand the role of serum MMP-9 and TIMP-1 levels in early renal paranchymal damage after acute pyelonephritis, patients were analyzed in two groups according to their syntigraphic findings. No difference was found between two groups. Unfortunately we couldn't evaluate the role of MMP-9, TIMP-1 and HA levels in late renal paranchymal scaring because none of our cases had renal scar.Key words: Acute pyelonephritis, renal paranchymal scarring, matrix metalloproteinase-9, tissue inhibitors of metalloproteinase-1, hyaluronic acid