Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Akut psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin perspektifinden hasta-hemşire etkileşimi

Patient-nurse interaction in acute psychiatric wards from nurses' perspective

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281730 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, akut psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin perspektifinden, bakım sürecinde, hasta-hemşire etkileşimlerinin doğasını araştırmak amacıyla, kalitatif araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın örneklemini, akut psikiyatri servislerinde (10 tane) çalışan toplam 120 hemşire arasından "amaçlı örneklem yöntemi" ile belirlenen 16 hemşire oluşturmuştur. Amaçlı örneklemin oluşturulmasında, araştırmaya katılmayı kabul eden, çalışılan fenomenle ilk elden deneyime sahip katılımcıların, yaşadıkları deneyimi tanımlamaları amacıyla, farklı tanılı akut psikiyatri hastalarıyla, en üst düzeyde çeşitliliği (yaş, eğitim, deneyim süresi v.b.) sağlayacak etkileşim deneyimlerine sahip olmasına dikkat edilmiştir. ?Yarı yapılandırılmış? görüşmelerle elde edilen verilerin analizinde, fenomeni açıklayan kategorileri elde etmek amacıyla ?Tümevarımcı İçerik Analizi? uygulanmıştır. Ayrıca, hemşirelerin kişisel ve mesleki özelliklerini belirleme amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan kısa ?Bilgi Formu? kullanılmıştır.Akut psikiyatri servislerinde çalışan yaşları 27-40 arasında olan 16 katılımcı hemşirenin, 10 yıldan fazla süredir hemşire olarak çalıştığı, 3 yıl ve daha az süredir psikiyatri servisinde çalıştığı saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin çoğunun çalıştığı servisten memnun olduğu, yarıdan fazlasının çalışırken kendini güvende hissetmediği belirlenmiştir.Hasta-hemşire etkileşimlerinde yaşananlar temel olarak ?etkileşimin amacı?, ?etkileşimin kapsamı? ve ?etkileşimde hastayı algılayış? olarak kategorilere ayrılmıştır. Hasta-hemşire etkileşimlerini etkileyen faktörlerin ?hasta?, ?hemşire?, ve ?servis? olmak üzere farklı kaynaklardan oluştuğu saptamıştır.Bu araştırma, akut psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımına nasıl katkıda bulunduğunu ve süreçte neler yaşadıklarını anlamaya dair, onların iç (emik) bakışlarından önemli veriler sunmaktadır. Bu sonuçların, akut psikiyatrik hasta bakımında yapılması gereken düzenlemeler konusunda yararlı olacağına inanılmaktadır.Anahtar kelimeler: Akut psikiyatri hastası, akut psikiyatri servisi, etkileşim, hemşire

Summary:

This study was conducted to explore the nature of patient-nurse interaction from nurses?perspective who are working in acute psychiatric wards using qualitative research methods.Sample consisted of 16 nurses who were selected by use of purposeful sampling method between total 120 nurses working in ten acute psychiatric wards.?Semi-structured individual interviews? were used to collect set of data. The analysis of interview transcripts was guided by ?the inductive content analysis method? to find out the categories explaining to phenomenon. In addition, ?An Information Form? prepared by researcher was used to determine personal and job characteristics of nurses.16 participant nurses who are working in acute psychiatric wards were aged 27-40 years and they had been in present wards for 3 years and less, while they had been in profession for over 10 years. Although most of nurses were satisfied to work in present ward, more than half of nurses did not feel in secure while working.Experiences in patient-nurse interactions were categorized as ?the aim of interaction?, ?the content of interaction? and ?the perception of patient? basicly. Influencing factors were consisted of different sources such as ?patient?, ?nurse? and ?ward?.This research presents valuable data to understand how nurses contribute in patient care and what nurses experience in process from their emic perspective. It is believed that these results would be useful for arrangements required in acute psychiatric patient care.Keywords: Acute psychiatric patient, acute psychiatric wards, interaction, nurse