Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı / Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı

Akut psikiyatri servislerinde fiziksel agresyon riskinin tanılanması

Risk assessment of physical aggression in acute psychiatric wards

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361518 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, akut psikiyatri servislerinde tedavi gören hastaların fiziksel agresyon risklerinin tanılanması amacıyla gerçekleştirilmiş, kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi, bir kadın ve bir erkek akut psikiyatri servisinde, tedavi gören 252 hastadan oluşmaktadır. Literatür ve uzman görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan, Hasta Fiziksel Agresyon Riskini Tanılama Formu ve Hasta Bilgi Formu ile araştırma verileri toplanmıştır. İlk form ile yatış sırasında, hastalardaki fiziksel agresyon gösterme riski değerlendirilmiştir. Hasta Bilgi Formu aracılığıyla dosya bilgileri incelenerek, fiziksel agresyon gösterme riski değerlendirilen hastaların, bireysel ve hastalık özelliklerinin yanı sıra, fiziksel agresif davranış gösterme durumu belirlenmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik ve frekans dağılımı, ortalama), ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Hastaların yarıdan fazlasında (%61,9;n=156), yatış süresince fiziksel agresyon riski düşük olarak tahmin edilmiştir. Hastalardaki agresyon riskinin tahmin edilmesinde servise ait özelliklerin kullanım oranı daha yüksektir. Risk tahminleri doğrultusunda, hasta ile iletişim kurma ve gözlem ilk iki sırada önerilen girişimlerdir. Yatış süresince fiziksel agresif davranış gösteren hasta oranı %15,5 (n=39) ve mekanik tespit, zorla intra muskuler ilaç uygulama ve gözlem yüksek oranda kullanılan kontrol girişimleridir. Fiziksel agresyon risk tahminlerinde, hastaların riskli olarak tanımlanma oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir (χ²=35,072, p=0,000). Fiziksel agresyon risk tahminlerine göre, hastaların agresyon göstermeme durumu, agresyon gösterme durumuna kıyasla daha doğru düzeyde tahmin edilebilmiştir (Özgüllük %76, duyarlılık %72, negatif kestirim oranı %94, pozitif kestirim oranı %35). Yatış süresince hastaların fiziksel agresif davranış gösterme durumu ile ilişkili değişkenler, 38 yaş üzeri olma, öfkesi olmama, bekar olma, bipolar bozukluk manik atak, 16 gün üzeri yatış süresi, yatış öncesi agresif davranış öyküsü ve tedavi uyumsuzluğudur. Anahtar Kelimeler: Fiziksel agresyon, risk tanılama, risk tahmini, akut psikiyatri hastası, psikiyatri hemşiresi

Summary:

This descriptive and cross-sectional study was conducted to make risk assessment of physical aggression of patients admitted in acute psychiatric wards The sample of the study consisted of 252 patients admitted in a female and male wards. In data collection, Risk Assessment Form of Patient Physical Aggression and Patient Information Form prepared by researcher based on the literature and expert view. The risk of physical aggression during the hospitalization duration was assessed with the former. Reviewing the file info through Patient Information Form, physical aggressive behaviour of patients who were predicted the risk of physical aggression was determined as well as characteristics related to individual and disease. In data analysis, descriptive statistics (percentage and frequency, means), Chi Square Tests and logistic regression analysis were used. More than half of the patients (%61,9;n=156), the risk of physical aggression was estimated as low. In risk prediction related to patients' aggression, the rate of the usage of ward characteristics was higher. In accordance with risk predictions, communication with patient and observation were ranked at the first two interventions. The rate of patient who exhibited physical aggressive behaviour during the hospitalization was 15,5% (n=39) and mechanical restraint, forced intramuscular medication and observation were more used The rate of specified at risk for patients was statistically higher in risk predictions of physical aggression (χ ² = 35.072, p = 0.000). Furthermore, the likelihood of the patient not becoming violent rather than the likelihood of the patient becoming violent was more predicted correctly (specificity 76%, sensitivity 72%, negative predictive value 94%, positive predictive value 35%). Variables related to becoming violent during hospitalization were over 38 years of age, not getting angry, being single, manic episode of bipolar disorder, longer than 16 days of duration of stay in the hospital, history of aggressive behaviour before admission and noncompliance with medication Key Words: Physical aggression, risk assessment, risk prediction, acute psychiatric patient, psychiatricy nursing