Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akut pyelonefritte böbrek hasarının gösterilmesinde soluble CD27'nin yeri ve DMSA sintigrafisi

The role of sCD27 and its relation to dimercaptosuccinic acid scintigram in renal damage in acute pyelonephritis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165491 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AKUT PYELONEFRİTTE BÖBREK HASARININ GÖSTERİLMESİNDE SOLUBLE CD27'NİN YERİ VE DMSA SİNTİGRAFİSİ İLE İLİŞKİSİ İdrar yollan infeksiyonu (İYE) üriner sistemde bakteri üremesi anlamına gelir. Üriner sistem enfeksiyonu, çocuklarda böbrek hasarına yol açarak ilerleyen yıllarda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir (12). IYE'nin lokalizasyonunun belirlenmesi, tedavi yaklaşımının kararlaştırılması, altta yatabilecek risk faktörlerinin saptanması ve neden olabileceği morbidite göz önüne alınarak yapılacak takip klinisyen için hastaya yaklaşımın temelini oluşturur. Tümör nekroz faktör (TNF) reseptör ailesinin bir üyesi olan CD27 molekülü bir transmembran proteindir. Periferik T lenfosit, B lenfosit ve naturel killer hücresinde eksprese olmaktadır. Antijen spesifik T hücre uyarısı CD27 ekspreyonunu artırır. T hücre reseptör/CD3 kompleks aracılığı ile T hücre aktivasyonu yalmzca CD 27 membran ekspresyonu ile kalmaz aynı zamanda sCD27 salımmma da neden olur. T hücre aktivasyonu sonrasında CD27 ekspresyonu 3 gün içinde 5 kat artmaktadır. (47-52). Bazı immünopatolojik hastalıklarda CD27 düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Bu bulgular CD27 ölçümünün, invivo T hücre aktivasyonunu göstermede yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Apopitozis normal matür böbrekte olağan dışı bir durumdur. Bununla birlikte akut iskemik böbrek hasarını takiben rej enere olan tubüllerde apopitozis gözlemlenmiştir. Padanilam ve ark. CD27 ve onun ligandı Siva'mn ekspresyonunu iskemi/reperfüzyon hasarı olan sıçan böbreğinde göstermişlerdir. Siva sitoplasmik CD27'ye bağlanır ve Siva/CD27 sistemi renal tubül apopitozisine neden olmaktadır (11). Nakatsuji ve ark. çalışmasında serum sCD27'nin özellikle erken dönem renal tubül apopitozisini göstermede plasma kreatininden çok daha sensitif bir 43inceleme olduğunu göstermiştir. Özellikle de glomerüler vasküler hasar varlığında serum sCD27 düzeyleri yüksek bulunmuştur (5). Bu bilgiler doğrultusunda Akut Pyelonefritli hastalarda renal tubül hücre ölümünü, dolayısıyla böbrek hasarını göstermede sCD27'nin klinik öneminin araştırılması amaçlandı. Bu amaçlal2'si DMSA sintigrafisi normal, 8'i DMSA sintigrafisinde bulgu olan toplam 20 APN hastası ile birlikte enfeksiyonda gösterebileceği değişikliği denetlemek amacıyla 10 APN dışı bakteriyel enfeksiyon hastası ve kontrol grubunu oluşturmak üzere 10 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Çalışma grubunu oluşturan hasta ve sağlıklı kontrollerden alınan 3-4 cc venöz kan -20°C'de çalışma gününe kadar bekletildi. sCD27 düzeyleri ELİSA yöntemi kullanılarak ölçüldü. Belirtilen gruplar arasında sCD27 düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak;. Akut Pyelonefrit hastalarında tanı sırasında sCD27 düzeyleri artmamaktadır.. Böbrek hasarının göstergesi olarak kabul edilen DMSA sintigrafisinde bulgu olması sCD27 düzeylerinde artışa neden olmamaktadır.. sCD27 düzeyinin akut enfeksiyonun göstergesi olarak değeri bulunmamaktadır. Anahtar Sözcükler: Akut Pyelonefrit, böbrek skan, DMSA sintigrafisi sCD27, tubüler hücre hasarı 44

Summary:

SUMMARY THE ROLE of sCD27 and ITS RELATION to DIMERCAPTOSUCCINIC ACID (DMSA) SCINTIGRAM in RENAL DAMAGE in ACUTE PYELONEPHRITIS Bacterial growth in urinary tract is described as urinary tract infection. Urinary tract infections in children can lead to renal damage that can be complicated by hypertension and renal insufficiency in progressive years (12). Clinical approach to urinary tract infections should include, localization of infection, administration of treatment, defining probable underlying risk factors. CD27 molecule, a member of tumor necrosis factor (TNF) receptor family is a transmembrane protein. It is expressed on peripheral T-lymphocytes, B- lymphocytes and natural killer cells. Antigen specific T-cell stimulation increases CD27 expression. T-cell activation via T-cell/CD3 complex not only leads to CD27- membrane expression, but also to the secretion of soluble CD27. Following T-cell activation CD27 expression increases by 5-fold in 3 days (47-52). CD27 levels are increased in certain immunopathological diseases. These findings lead to the assumption that the measurement of CD27 levels can be helpful in showing T-cell activation in vivo. Apoptosis is an abnormal condition for a mature kidney. However, it is seen in regenerating tubules following acute ischemic renal damage. Padanilam et al. have demonstrated CD27 and its ligand Siva expression in damaged rat kidneys due to ischemia and following reperfusion. Siva binds to cytoplasmic CD27 and Siva-CD27 complex leads to tubular apoptosis (11). Nakatsuji et al. have demonstrated that serum sCD27 is more sensitive than plasma creatinine as a marker of renal tubular apoptosis in the early stage of renal insufficiency. In the presence of glomerular vascular damage serum sCD27 levels increase considerably (5). In the light of these findings, the aim of the present study is to investigate the role of sCD27 in renal tubular cell death and hence renal damage in acute pyelonephritis. 45Our subjects consisted of 20 patients diagnosed with acute pyelonephritis. Twelve of these patients had normal DMSA-scintigrams while 8 patients were found to have cortical damage. Ten healthy children and 10 children having bacterial infections other than acute pyelonephritis constituted the control group. Venous blood samples of 3-4 cc were obtained from each subject both in the study and control groups and were stored at -20 C. sCD27 levels were measured using the ELISA method. Soluble CD27 levels in both the study and the control groups were not found to be statistically important. Our findings suggested that:. sCD27 levels do not increase at the time of diagnosis in acute pyelonephritis.. Abnormal findings in DMSA as indicator of renal damage do not correlate with soluble CD27 levels at the time of the diagnosis.. Soluble CD27 levels have no role in indicating the presence of acute infection at the time of the diagnosis. Key words: acute pyelonephritis, renal scar, DMSA-scintigram, sCD27, tubular cell damage. 46