Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akut respiratuar distres sendromu olan hastaların pulmoner ve ekstrapulmoner nedenler yönünden retrospektif olarak değerlendirilmesi

The retrospective study of acute respiratory distress syndrome patients in term of pulmonary and extrapulmonary causes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 282551 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada retrospektif olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyom Yoğun Bakım Ünitemizdeki (ARYBÜ) ARDS insidansını, etyolojik faktörleri, mekanik ventilasyon uygulamalarını, multiorgan disfonksiyonu ve mortalite oranlarını belirlemeyi amaçladık.Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya ARDS tanısı alan121 hasta alındı. Hastalar pulmoner (n=70) ve ekstrapulmoner (n=51) ARDS grublarına ayrılarak incelendi. Hastaların tümüne volüm kontrollü SIMV moda mekanik ventilasyon uygulandı. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri, etiyolojik faktörleri, arteriyel kan gazı değerleri, mekanik ventilasyon parametreleri, GKS, APACHE II ve MPM II skorları, Hipoksik indeksleri (Hİ), Murray indeksleri, oksijenizasyon indeksleri (Oİ), alveoloarteryal oksijen gradienti (AaDO2), multiorgan disfonksiyonu skoru (MODS) ve mortalite oranları kaydedildi.Bulgular: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizdeki ARDS insidansı %7, mortalite oranı %48 bulundu. Altta yatan en önemli predispozan faktörler travma, aspirasyon pnömonisi, postoperatif solunum sıkıntısı ve pnömoniydi. Hastaların %57'inde (n=70) pulmoner, %42'inde (n=51) ekstrapulmoner ARDS mevcuttu. Her iki grubun günlük takibinde ortalama arteryal kan gazı değerleri, Hİ oranları, Oİ değerleri, Murray indeksi değerleri ve AaDO2 farkları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Ayrıca grupların arasında GKS, APACHE II, MPM II ve MODS oranları benzerdi. Pulmoner ARDS grubunda 70 hastanın %47'si mortal seyrederken, ekstrapulmoner ARDS grubunda ise 51 hastanın % 50'si mortal seyretmiştir.Sonuç: Yapmış olduğumuz retrospektif çalışmada uygun akciğer koruyucu mekanik ventilasyon ile pulmoner ve ekstrapulmoner ARDS grubunda benzer şekilde ve olumlu cevap alınabileceğini gördük. Ekstrapulmoner ARDS pulmoner ARDS'e göre az sıklıkta görülse de mortalitesinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Pulmoner ve ekstrapulmoner ARDS grubu arasında tedaviye cevap açısından anlamlı fark olmasa da erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımının mortalite üzerinde etkili olduğu düşüncesindeyiz.Anahtar kelimeler: ARDS, Akciğer koruyucu mekanik ventilasyon, Mortalite.

Summary:

Objektives: In this study, ıt is intendted to identify the ARDS incidence, etiologic factors, mechanic ventilation, multiorgan disfunction and mortality ratios of anesthesiology and reanimation intensive care unit.Equipments and procedures: In this study 121 ARDS patients has been examined. The patents are separated in two ARDS patients groups; pulmonary (n:70) and extrapulmonary (n:51). All of the patients has been exposed to volume controled SIMV mode mechanic ventilation. These patient?s demographic characteristics, etiologic factors, arteriol blood gas volues, mechanic ventilation parameters, GKS, APACHE II and MPM II scores, hypoxia index (Hİ), Murray index, oxygenation index (Oİ), alveoloarterial oxygen gradient (AaDO2), multiorgan disfuntion scores (MODS) and mortality ratios has been recorded.Findings: In anesthesiology and reanimation intensive care unit, the ARDS incidence of %7 and mortality ratios of %48 has been obtained. Underlying predisposing factors are, travma, aspiration pneumonia, postoperative respiratory failure and pneumonia. %57 (n:70) of the patients has pulmonary ARDS and %42 (n:51) of the paitents has extrapulmonary ARDS. Keeping track of both groups daily, no noticable difference has been observed in the mean arterial blood gas valves, Hİ ratios, Oİ ratios, Murray index valves and AaDO2 valves. In addition to that both of the groups has similar GKS, APACHE II, MPM II and MODS ratios. In pulmonary ARDS group, %47 of 70 patients has been mortal while in extrapulmonary ARDS group, %50 of 51 patients has been mortal.Conclusion: In this retrospective study, we have observed similar and positive results in pulmonary and extrapulmonary ARDS group with acceptable lung protevtive mechanic ventilation. Even though the extrapulmonary ARDS has been observed less frequent than the pulmonary ARDS, the mortality has been recorded to be higher. It has been observed that the extrapulmonary and the pulmonary ARDS groups has been responded similarly to the treatments. It is conculuded that early diagnosis and proper treatments has been effective on mortality.Key words: ARDS, lung protective mechanic ventilation, mortality.