Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS)'nda basınç kontrollü ventilasyon (PCV) ile airway pressure release ventilation (APRV)'un etkilerinin karşılaştırılması

Comparison of the effects of pressure control ventilation and airway pressure release ventilation (APRV) in acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337275 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALİ/ARDS yoğun bakım ünitelerinde akut solunum yetersizliğinin sık karşılaşılan bir nedenidir. Tedavisinde en önemli yöntem mekanik ventilasyon uygulamasıdır. Günümüzde ARDS tedavisinde kullanılan yeni mekanik ventilatör modlarından biri de APRV'dir. Bu modun konvansiyonel yöntemlere üstünlüğü spontan solunuma izin vermesidir. Biz de çalışmamızda APRV modunun konvansiyenel bir mod olan ve spontan solunuma izin vermeyen PCV'ye göre ARDS'li hastalarda solunum mekaniklerine, gaz değişimine, asit-baz dengesine ve hemodinamik parametrelere etkilerini inceledik. Bu amaçla ALİ/ARDS tanısı konmuş 16 hastada PCV modu ile ventilasyona başlandı. Randomizasyon sonrası PCV (n=8) ve APRV (n=8) gruplarına ayrılan hastalarda Cdyn, R, Ppeak, Pmean, PaO2, PaCO2, PaO2/FiO2 değerleri randomizasyon öncesi ve sonrası, 4., 8., 16, 24, 36. ve 48. Saatlerde kaydedilerek incelendi. Cdyn değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. R değeri APRV grubunda 36. saatte anlamlı yüksekti. Ppeak değerleri APRV grubunda 24. ve 36. saatlerde daha yüksek bulundu. Pmean değeri randomizasyon sonrası, 4., 8., 16., 24., 36., ve 48. saatlerde anlamlı daha yüksek saptandı. Gruplar arasında PaO2 ve PaCO2 değerleri arasında fark bulunmadı. PaO2/FiO2 APRV grubunda 16. Saatte anlamlı daha yüksek bulundu. Bu sonuçlarla APRV'nin ALİ/ARDS tedavisinde PCV yerine kullanıldığında daha iyi gaz değişimi sonuçları ve solunum mekanikleri sağlayacağı söylenebilir.

Summary:

ALI/ARDS is a common cause of acute respiratory failure in intensive care units and mechanical ventilation is the most important treatment facility. APRV is a relatively new mode of ventilation used in ALI/ARDS. Preservation of spontaneous breaths is the superiority of the mode compared to conventional modes of ventilation. In our study we aimed to investigate the effects of APRV on respiratory mechanics, gas exchange, acid-base balance and hemodynamic parameters compared to a conventional mode (PCV) in which spontaneous breaths are blocked. For this purpose 16 ALI/ARDS patients after treated with PCV were then randomized into APRV (n=8) and PCV (n=8) groups. Cdyn, R, Ppeak, Pmean, PaO2, PaCO2, PaO2/FiO2, HCO3-, BE and, pH, values were measured or calculated before and after randomisation, and at 4th, 8th, 16th, 24th, 36th, and 48th. hours of mechanical ventilation. There were no significant difference between groups in Cdyn. R was significantly higher in APRV group at 36th hour. Ppeak was significantly higher in APRV group at 24th and 36th hours. Pmean was significantly higher in APRV group at after randomisation, 4th, 8th, 16th, 24th, 36th, 48th hours. There were no significant difference between groups in PaO2 and PaCO2. PaO2/FiO2 was significantly increased at 16th hour in APRV group. There were no significant difference between groups in systolic and diastolic blood pressures. HR was found significantly increased at 36th hour in APRV group. These results suggest that APRV can be used instead of PCV in the treatment of ALI/ARDS to obtain better respiratory mechanics and gas exchange.