Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akut solunum yetersizliğinde noninvazif mekanik ventilasyon uygulamasının etkinliği

Noninvasive mechanical ventilation as the first choice to avoid the risk and complication of invasive mechanical ventilation in acute respiratory failure

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131870 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada akut solunum yetersizliği tedavisinde invazif mekanik ventilasyon tedavisinin getireceği risk ve komplikasyonlardan kaçınmak için noninvazif mekanik ventilasyonu ilk tercih olarak uyguladık Noninvasif mekanik ventilasyon uygulaması için kontrendikasyonu bulunan akut solunum yetersizlikli 167 hasta değerlendirilip çalışma dışı bırakılmıştır. 79 hasta çalışmaya alınmış ve hastaların 8 'i yoğun bakım ünitesine kabul edildikten sonra 24 saat içinde öldükleri için çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra yatak başı 30° -45° oturur pozisyonda olacak şekilde ayarlanmıştır. Yüz maskesi baş bağları ile sıkı tespit edilmiş ve aktif nemlendiriciler kullanılmıştır. Anamnezleri alınıp, fizik muayene bulguları kaydedilmiştir.Basınç destek modunda ( PS ) ekspiryum sonu pozitif basınç (PEEP ) +5 cmlrbO, PS 5 cmH20, inspire 02 konsantrasyonu ( Fİ02 ) 0.5, soluk hacmi 8-10 ml/kg, tetik - 2 cmHaOolacak şekilde noninvazif mekanik ventilasyona başlanmıştır. Ventilasyon parametreleri arter kan gazı değerlendirilerek, önceden belirlenmiş protokole göre ayarlanmıştır. Hastaların ilk 24 saatlik APACHEII skorları, arter kan gazı değerleri, noninvazif mekanik ventilasyon uyum skorları ve gelişen komplikasyonlar değerlendirilip kaydedilmiştir. Hastalarda entübasyon kriterleri geliştiği zaman entübe edilerek invazif mekanik ventilasyona geçilmiştir. Hastaların yoğun bakımda kalış süreleri ve çıkış şekilleri kaydedilmiştir. Noninvazif mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda %47 oranında entübasyonda kaçınılmış, başarılı olan bu grupta yoğun bakımda kalış süresi ve mortalite başarısız olan gruba göre anlamlı olarak düşük izlenmiştir. Noninvazif mekanik ventilasyon uygulamasında başarılı olan grupta; APACHEII skorları daha düşük, uygulamanın birinci saatinde 40oksijenasyonun belirgin olarak daha yüksek, tedavi süresince solunum frekansının daha düşük olmasını ve kadın olmalarını başarıya etkiyen etmenler olarak bulduk. 41 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: