Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Akut tüketici egzersiz sürecinin diyabet oluşturulmuş sıçanlara ait bazı oksidan ve antioksidan parametreler üzerine olan etkisinin incelenmesi

Investigation of the effect of acute exhaustive exercise process on some oxidant and antioxidant parameters of rats with induced diabetes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 448896 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, diyabetik hale getirilmiş sıçanlara uygulanan akut tüketici egzersiz sürecine yanıt olarak ortaya çıkan oksidatif stres ve antioksidan sistem parametrelerindeki değişim düzeylerinin araştırılmasını amaçladık. Çalışmamızda ağırlıkları 289 - 344 gr aralığında değişen toplam 16 adet Wistar tipi erkek sıçan kullandık. Sıçanları kendi aralarında deney ve kontrol grubu olarak iki eşit gruba ayırdık. Deney grubundaki sıçanlara 65 mg/kg tek doz Streptozotosin, intraperitoneal yolla uygulanmıştır. Üç günlük bekleme süresi sonrasında Diabetes Mellitus oluşumu kan glukoz düzeyleriyle tespit edilmiştir. Daha sonra her iki gruptaki sıçanlara koşu bandı düzeneğinde bir defalık akut tüketici egzersiz programı uygulanmıştır. Egzersiz sürecinin hemen sonrasında tükenen hayvanların 1'er ml intrakardiyak kan örnekleri biyokimyasal analizler için alınmış ve sıçanlar feda edilmiştir. Egzersiz sonrasında, hem kontrol hem de deney grubu sıçanların kan glukoz değerleri, egzersiz öncesine göre düşmüştür. Laktat değerleri ise her iki grupta da egzersiz öncesine göre anlamlı derecede yükselmiştir. Koşu mesafeleri açısından kontrol grubuna ait sıçanlar, deney grubuna göre yaklaşık iki kat fazla koşmuştur. Oksidatif stres parametrelerini karşılaştırdığımızda ise; 8-OH Deoksiguanozin deney grubunda kontrol grubuna göre düşük, 3-Nitrotirozin, Lipit Peroksit ve Protein Karbonil düzeyleri ise deney grubunda daha yüksek çıkmıştır. Antioksidan parametrelerden Glutatyon (GSH) ve Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) deney grubunda anlamlı derecede yüksek bulunmuş, Süperoksit Dismutaz (SOD) düzeyleri ise deney grubunda kontrol grubuna göre düşük bulunmuş olmasına rağmen, bu düşüklük istatistiksel olarak anlamlı değildi. Yaptığımız bu çalışmanın, DM, egzersiz ve oksidatif stres konularında yapılacak daha ileri çalışmalara ışık tutacak temel parametreler açısından önemli veriler sunduğuna inanıyoruz.

Summary:

In this study, we aim to investigate the level of changes in oxidative stress and antioxidant system parameters in response to acute exhaustive exercise applied to diabetes-induced rats. In our experiment we used 16 male Wistar rats weighing between 289-344g. We equally divided the rats into experiment and control groups. Experiment group was exposed to 65 mg/kg of Streptozotocin through intra-peritoneal injection. After a three-day waiting period, Diabetes Mellitus occurrence has been identified via monitoring blood-glucose levels. Then, both groups were exposed to a one-time only acute exhaustive exercise program using a treadmill setup. Immediately after the exercise process, 1 ml of intracardiac blood sample is obtained from each exhausted animal for biochemical analysis and the rats were sacrificed. After the exercise, control and experiment groups both had decreased blood glucose levels compared to pre-exercise levels. There was a significant increase in lactate levels of both groups, compared to pre-exercise levels. In terms of distance run, control group ran approximately two times more distance than the experiment group. When we compared oxidative stress parameters; 8-OH Deoxyguanosine levels were significantly lower in the experiment group than the control group, 3-Nitrotyrosine, Lipid Peroxide and Protein Carbonyl levels were significantly higher in the experiment group. Antioxidant parameters Glutathione (GSH) and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) were significantly higher in the experiment group. As for Superoxide Dismutase (SOD) levels, it was slightly lower in the experiment group, but not low enough to be a statistically significant difference. In this study, we provide results that, we hope, will contribute to further research to be conducted in DM, Exercise and Oxidative Stress.