Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı

Akut yoğun sigara dumanı solutula ratlarda tesbit edilen trombosit agregasyon ve sekresyon değişiklikleri

The platelet aggregation and secretion changes in rats inhaled acute heavy cigarette smoke

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266843 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu deneysel çalısmada akut sigara içiminin trombosit fonksiyonları üzerineetkisini arastırmak amaçlandı. Bu amaçla Chen ve arkadasları tarafından tarifedilen bir sürekli sigara içme modeli kullanılarak deney grubu hayvanlarınasigara solutuldu. Bu sistem içinde deney grubu hayvanları 1/10 oranındadilue edilmis sigara dumanına bir gün içinde 4 saat süreyle maruz bırakıldı.Kontrol grubu hayvanları ise aynı düzenek içinde ve aynı sürede sigaradumanı içermeyen oda havası soludular. Uygulamaları takiben her ikigruptan alınan kan örneklerinden kan hemoglobin, hematokrit değerleri,eritrosit, lökosit ve trombosit sayımları yapıldı. Ayrıca trombosit agregasyonuve sekresyonu tam kanda Chrono-Log Model 560-VB Agregometrekullanılarak, impedans ve biyoluminesan teknikleriyle ölçüldü. Sigarasolutulan gruptan elde edilen kan hemoglobin, hematokrit değerleri veeritrosit, trombosit sayıları kontrol grubundan elde edilenler ilekarsılastırıldığında aralarında önemli farklar olmadığı gözlendi. Deneygrubundan elde edilen ortalama lökosit sayısı ise önemli derecede düsükbulundu. Deney grubunda kollajenle indüklenen trombositlerin maksimumagregasyon hızı, maksimum agregasyon siddeti ve ATP sekresyon değerlerikontrol grubu hayvanlarınkinden anlamlı derecede yüksek bulundu. Busonuçlar akut, yüksek yoğunlukta sigara içiminin in vitro kosullardadeğerlendirilen trombosit agregasyon ve sekresyon fonksiyonları üzerindeuyarıcı bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Günümüze kadar yapılanepidemiyolojik ve klinik çalısmalarda genellikle kronik sigara içicilerindekandaki trombosit agregatlarının sayıca arttığı ve yine bu kisilerde in vitrokosullarda değerlendirilen trombosit fonksiyonlarının uyarıldığı gösterilmistir.Bizim çalısmamızdan elde edilen sonuçlar ise yüksek yoğunlukta solutulduğuzaman akut, pasif sigara içiminin trombosit agregasyon ve sekresyonfonksiyonlarını aktive ettiğini göstermistir. Bu etkinin in vivo kosullarda dagerçeklesebileceği düsünüldü. Özellikle aterosklerotik koroner ve periferikarter hastalığı olan kisilerde akut olarak gelisebilecek ve/veya ilerleyebilecektromboembolik olaylar kan akımında akut olarak değisiklik yapabilir. Böylecesigara içimi zaten bozulmus olan doku perfüzyonunu daha da azaltır vedolasım sistemi ile ilgili komplikasyonların ortaya çıkmasında etkili olabilir.Anahtar Sözcükler: Sigara içimi; Trombosit agregasyonu; Trombositsekresyonu

Summary:

In this experimental study, it was planned to investigate the effects of acutecigarette smoking on the platelet functions. For this purpose cigarette wassmoked to the experimental animals by using a cigarette smoking machinewhich was described by Chen et al. In that system experimental animalswere exposed to cigarette smoke during 4 hours daily. Control group animalsinhaled room air in the same system during the same period of time.Following the applications, in blood samples taken from both groups, bloodhemoglobin, hematocrit values, erythrocyte, leukocyte and platelet numberswere counted. Additionally in the same blood samples platelet aggregationand secretion functions were measured with Impedance and Bioluminisancetechniques by using Chronolog Model 560-VB Aggregometer. Whencompared with the values of control groups, there were no significantdifferences between the blood hemoglobin, hematocrit, erythrocyte, plateletcounts of the animals inhaled cigarette smoke. The leukocyte count of theexperimental group was significantly low. Compared with the values ofcontrol group, maximal aggregation rate, maximal intensity and ATPsecretion values of the platelets induced with collagen were significantly high.Those results showed that acute heavy cigarette smoking had stimulatoryeffect on the platelet aggregation and secretion functions that were measuredin vitro conditions. In clinical and epidemiological studies made until todaygenerally have been shown that in chronic smokers the number of plateletaggregates in blood increases and again in these people the plateletfunctions examined in vitro conditions are stimulated. The results obtainedfrom our study showed that when smoked heavily, acute, passive cigarettesmoking activated platelet aggregation and secretion functions. This effectmay occur also in vivo conditions. Especially in people with atheroscleroticcoronary and peripheric artery diseases the thromboembolic eventsdeveloping and/or progressing acutely may cause acute changes in bloodflow. So cigarette smoking decreases the tissue perfusion much more whichis already destroyed and may have effects on development of thecomplications related with circulatory system.Key Words: Cigarette smoking; Platelet aggregation; Platelet secretion