Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Toksikoloji ve Adli Kimya Anabilim Dalı

Akut zehirlenmelerde bazı ilaçların belirlenmesi

The detection of some drugs in acute poisoning

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144473 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akut Zehirlenmelerde Bazı İlaçların Belirlenmesi Ülkemizde zehirlenme vakaları ile ilgili çok sayıda veri ve kaynak kullanılmasına rağmen bunlar hastaneler ve zehir kontrol merkezi uygulamalarına yönelik analiz sonuçlarını kapsamaktadır. Ölümcül zehirlenmeler dışmda tüm vakalar için toksikolojik analizler yapılmadığından sınırlı sayıda sonuç mevcuttur. Bazı vakalarda klinik semptomlar açık olarak görülebilir ancak vakaların çoğunda biyolojik materyalde bilinmeyen ilaç ve maddeler bulunmaktadır. Merkezimizde hızlı ve etkin tedavi için bilgi sağlamak üzere, asidik, bazik ve nötral ilaçlar için uygun katı-faz ekstraksiyon ve takiben GC/MS/MS analiz sistemi kurulmuştur. Bu çalışma için 3 prototip ilaç tipi seçilmiştir; asidik maddeler için aspirin, bazik maddeler için parasetamol, nötral maddelere prototip örnek için kafein, ayrıca tedavi amaçlı ilaç izleme analizlerinin işlerliği açısından da karbamazepin değerlendirilmiştir. Seçilen ilaçlar için LOD ve LOQ konsantrasyonları tayin edilmiş ve kesinlik çıktıları değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ilaçların önceliklerine göre tek bir GC/MS/MS enjeksiyonu ile tesbiti için gerekli aynı (sıcaklık, akış hızı vb.) analiz koşullarını oluşturmaktır. Fazla zaman alan diğer kromatografik analizlerin aksine, bu kombine metotla tüm analiz için 2 saat yeterli olduğundan daha avantajlıdır. Analizlerde alıkonma süreleri standart maddelerle karşılaştırılmış ve kesin kütle sonuçlarına ulaşmak için ikinci MS kullanılmıştır. Ekstraksiyon verimliliği sistematik toksikolojik analiz için metodu standardize etmek üzere cihazm validasyon şartlan, tekrarlanabilirlik, doğruluk ve standard sapma gibi güvenirlik parametreleri hesaplanmış ve kalibrasyon eğrileri çizilmiştir. Anahtar Sözcükler: Gaz Kromatografi, İlaç Zehirlenmeleri, Katı-Faz Ekstraksiyon, Tandem Kütle Spektrometri, Sistematik Toksikolojik Analiz. 65

Summary:

SUMMARY The detection of some drugs in acute poisoning. Although there are a lot of epidemiological data and literature about intoxication cases in our country, current data involve just the results of analysis for the application to hospitals and poison control centre. There are limited number results because toxicological analyses are not performed for all cases apart from fatal intoxication. In some cases clinical symptoms can be realized explicitly however for most cases biological materials include unknown drugs and substances. GC/MS/MS analysis system following by the proper solid phase extraction procedure for acidic, basic and neutral drugs, were set up in our centre in order to supply knowledge for fast and effective treatment. For this study 3 major prototypes of drugs were chosen; aspirine acidic drugs, paracetamole basic drugs and caffeine neutral drugs in addition therapeutic drug monitoring carbamazepine and for selected drugs LOD and LOQ concentrations were determined and precision outcomes were evaluated. The aim of this study was to establish a condition (same temperature, same flow rate etc.) to detect the drugs according to their priority just by one GC/MS/MS injection. On the contrary of the other time consuming chromatographic analyses, this combined method is so advantageous that 2 hours is enough for whole analysis. Retention times were compared with the standard substances and second MS were used in order to reach the definite mass results. Parameters like extraction efficiency, validation conditions of the instrument, repeatability, accuracy, standard deviation, confidence level were calculates and calibration graphs were created in order to standardize the method for systematic toxicological analysis. Key Words: Drug poisoning, gas chromatography, solid-phase extraction, systematic toxicological analysis, tandem mass spectrometry. 66