Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Akvaryum bitkisi Sagittaria subulata'nın farklı besin ortamlarında büyüme ve gelişmesinin araştırılması

Investigation of the aquarium plant Sagittaria subulata growth and development in different food environments

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 558123 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, ticari önemi olan, akvaryumlarda sıklıkla tercih edilen Sagittaria subulata'nın akvaryum ortamında kontrollü olarak büyüme ve gelişmesi araştırılmıştır. Farklı gübre gruplarının potansiyelini ölçmek için sabit laboratuvar koşullarında, yaprak genişliği, kök uzunluğu, boy gelişimi, birey sayısı artışları ve yaş ağırlığına bağlı büyüme hızları ve gelişimleri gözlemlenmiştir. Çalışma sonuçları göstermiştir ki inek, solucan ve tavuk gübreleriyle zenginleştirilen taban materyalinde, besin ilavesi yapılmayan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yaprak genişliği, kök uzunluğu, boy gelişimi ve birey sayısı artışına neden olmuştur. Birey sayısı yönünden en fazla artış inek gübresi grubunda olduğu bulunmuştur. Bu grupta başlangıçta 30 adet bitki ekilmiş iken çalışma sonunda 64±1 birey hasat edilmiştir.5 cm'den küçük filizler birey olarak sayılmamıştır. Diğer gübre gruplarında ve kontrol grubunda yeni bireyler oluşmasına rağmen boyutları 5 cm'den küçük olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. İnek gübresi grubu ile diğer gruplar arasında istatistiksel yönden farklılık belirlenmiştir (P<0,05). Solucan, tavuk ve kontrol grupları arasında istatistiksel yönden anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). En yüksek yaş ağırlık artış miktarını sırasıyla inek gübresi grubu 0,82±0,35 g, solucan gübresi grubu %0,46±0,11 g, tavuk gübresi grubu 0,34±0,14 g ve kontrol grubu 0,26±0,14 g. izlenmiştir. İnek gübresi grubu ile kontrol grubu arasında Ortalama yaş ağırlık artış miktarlarının istatistiksel yönden birbirlerinden farklı oldukları tespit edilmiştir (P<0,05). Diğer gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı fark bulunmamıştır. Ortalama yaprak uzunluğu en yüksek inek gübresi grubunda 3,90± 0,88 cm olarak bulunmuştur, sırasıyla solucan gübresi grubu 3,30±1,23 cm, tavuk gübresi grubu 2,37±1,41 cm, kontrol grubu 1,03±0,81 cm olarak saptanmıştır. İnek, solucan ve tavuk gübresi grupları arasında istatistiksel yönden bir farklılık bulunmazken (P>0,05) kontrol grubu ile gübre ilaveli gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (P<0,05). Yaprak sayısı artışı yönünden en yüksek ortalama inek gübresi grubunda 8±2 adet, sırasıyla tavuk gübresi grubunda ortalama 4±1 adet, solucan gübresi grubunda ortalama 4±1 adet ve kontrol gübresi grubunda ortalama 3±1 adet olarak bulunmuştur. Yaprak sayısı artışında inek gübresi grubu ile diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu görülmüştür (P<0,05). Kök uzunluğu bakımından da en fazla büyüme ve gelişmenin solucan gübresi grubunda 5,7±1,2 cm olduğu, sırasıyla inek gübresi grubunda 4,9±1,2 cm, tavuk gübresi grubunda 3,2±0,9 cm ve kontrol grubunda 2,8±1,2 cm olduğu bulunmuştur. Tavuk ve kontrol grubu ile solucan ve inek gübresi grupları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (P>0,05). Yaprak genişliği en yüksek inek gübresi grubunda 0,57±0,23 cm, sırasıyla tavuk gübresi grubunda 0,33±0,19 cm, solucan gübresi grubunda 0,31±0,21 cm, kontrol gübresi grubunda 0,06±0,21 cm olarak görülmüştür. İnek grubu, solucan grubu ve tavuk grubu ile kontrol grupları arasında anlamlı fark olduğu sonucu görülmüştür (P<0,05).

Summary:

In this study, has been investigated controlled growth and development of sagittaria subulata which is one of the most preferred plants in commercially important vegetated aquariums in aquarium environment. In order to measure the potential of different fertilizer groups, growth and development rates due to leaf width, root length, height development, number of individuals and age weight were observed in fixed laboratory conditions. The results of the study showed that in the base material enriched with cow, worm and chicken fertilizers, leaf width, root length, height development and number of individuals cause to increase compared to the control group without food addition. The highest increase in the number of individuals was found in the cow fertilizer group. In this group, 30 plants were initially planted in the beginning and 64 ± 1 individuals were harvested at the end of the study. Sprouts smaller than 5 cm were not counted as individuals. Although new individuals were formed in other fertilizer groups and control groups, they were not taken into consideration because they were smaller than 5 cm. There was a statistically significant difference between cow fertilizer group and other groups (P<0,05). No statistically significant difference was found between worm, chicken and control groups (P>0,05). The highest age weight gain was respectively 0,82±0,35 grams, worm fertilizer group, 0,46±0,11 grams, chicken fertilizer group was 0,34±0,14 grams and control group was 0,26±0,14 grams. It was noted that the mean age weight increase between the cow fertilizer group and the control group was statistically different from each other. (P<0,05) There was no statistically significant difference between the other groups. The average leaf length was found to be 3,9± 0,8 cm in the highest cow fertilizer group. Respectively, worm fertilizer group was 3,3±1,2cm, poultry fertilizer group was 2,3±1,4 cm and control group was 1,1±0,8 cm. There was no statistically significant difference between cow, worm and chicken fertilizer groups (P>0,05). When the control group and fertilizer supplement groups were compared, a statistically significant difference was noted. (P<0,05) In terms of number of leaf counts have been found, average 8±2 pieces in the highest mean cow fertilizer, then respectively average 4±1 pieces in the chicken fertilizer group, average 4±1 pieces in the worm fertilizer group and average 3±1 pieces in the control group. It was seen that there was a significant difference between the cow fertilizer group and the other groups in the number of leaves. (P<0,05) Has been found that the biggest growth and development in terms of root length is 5,7±1,2 cm in worm fertilizer group, then respectively it was 4,9±1,0 cm in cow fertilizer group, 3,2±0,9 cm in chicken fertilizer group and 2,89±1,2 cm in control group. There was no significant difference was found between chicken and control group and between worm and cow fertilizer groups. The leaf width has been seen the highest in the cow fertilizer group was 0,57±0,23 cm then respectively the leaf width has been seen like 0,33±0,19 cm in worm fertilizer group and chicken fertilizer group 0,31±0,21 cm, 0,06±0,21 cm in control group. There was a significant difference between chicken and cow fertilizer groups and control groups. (P<0,05).