Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Akyaka after 25 years: Spatial and conceptual re-readings in architectural discourse

25 yıl sonra Akyaka: Mimari söylemde mekansal ve kavramsal yeniden okumalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269522 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, it is aimed to explore Akyaka?s self-generated practice and its route of progress with the definitions of place. As the ignorance of Akyaka -as an unconventional body characterized with Nail Çakırhan?s Aga Khan Award winner traditional type of house in 1983- by the conventional architectural discourse prevents learning from it. Therefore, the research will focus on Akyaka?s distinctive story which is taking its references from a place and producing the place of its own, out of the boundaries of the profession. Akyaka will be researched in the framework of several different aspects in relation to protection of coastal region, architectural representation, Aga Khan Award for Architecture, Turkish Architecture?s identity quests, tourism?s agendas, continuity of tradition and its controversy with modern, locality?s sustainability, and pastiche in architecture. The town will be listened to in terms of its geographical, socio-cultural and architectural/architectonic bases. In this context, if this unrecognized formation has something to say after 25 years will be studied introducing the place phenomenon reproduced by the settlement as a field of discussion.Keywords: architectural discourse, place, identity, Nail Çakırhan, locality

Summary:

Bu tezde Akyaka'nın kendi kendine oluşma pratiği ve gelişim süreci yer tanımlaması içerisinde keşfedilecektir. Tartışmanın özü, Nail Çakırhan'ın 1983 Ağa Han Ödüllü geleneksel evi ile konvansiyonelin dışında vücut bulmuş bir yer olarak Akyaka'nın konvansiyonel mimarlık söylemi tarafından dışlanmış olmasıdır. Bu konvansiyona ait dışlanmışlık, yerleşkeden öğreneceklerimizi engellediği için, araştırma Akyaka'nın referansları yere ait olan ve kendi yerini yaratan kendine özgü, profesyon dışı oluşumuna odaklanacaktır. Akyaka, kıyı bölgesinin korunması, mimari temsil, Ağa Han Mimarlık Ödülleri, Türk Mimarlığında Kimlik Arayışları, turizmin ajanları, geleneğin devamlılığı ve modernle anlaşmazlığı, yerelliğin sürdürülebilirliği, ve mimaride pastiş gibi bir çok farklı konu çerçevesinde incelenecektir. Belde, coğrafi, sosyo-kültürel ve mimari/yapısal esaslarıyla dinlenecektir. Bu bağlamda, eğer bu tanınmayan oluşumun 25 yıl sonra söyleyeceği bir şey varsa; yerleşkenin tekrardan ürettiği yer olgusu çerçevesinde çalışılacaktır.Anahtar kelimeler: mimari söylem, yer, kimlik, Nail Çakırhan, yerellik