Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Âl-i İmrân suresi 7. ayeti bağlamında müteşâbihâtın kapsamı ve yorumu sorunu

The problem of interparation and contain of mutasabihat in case of Al-i İmran

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218120 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezde, klasik dönemde Kur'an ile ilgili kavramsal inceleme ve tartışma konularının en önemlilerinden birisini teşkil eden müteşâbihât kavramının kapsamı ve yorumlanması incelenmiştir. Klasik dönem kaynakları ve Arap dili ile ilgili eserlerin yanı sıra çağdaş döneme ait tefsirlere müracaat edilerek konu ile ilgili sentez yapılmıştır.Girişten sonra iki bölümden oluşan çalışmamız, sonuç ve bibliyografya ile tamamlanmıştır. Araştırmanın giriş kısmında, ilgili teknik bilgiler, konunun önemi, yöntem ve kaynaklara ait bilgiler sunulmuştur. Kavramsal çerçeve çizildikten sonra muhkem ve özellikle Kuran'ın müteşâbihât konusunda genel bir bilgi verilmiştir.?Müteşabihatın Kapsamı? başlıklı birinci bölümde, çalışmamızda anahtar ayet olan Âl-i İmrân Sûresinin 7. âyetinin nüzul sebebi ve indiği tarihin ortam ve anlam dokusu incelenmiştir. Ayette geçen muhkem ve müteşâbih kelimelerinin lugat ve ıstilahi anlamları ile Kur'an-ı Kerim'de geçtiği âyetler ele alınmıştır. İlgili âyette geçen kitab, râsihûn, zeyğ, te'vil kelimeleri klasik dönem tefsirlerine başvurularak incelenmiştir. İlk bölümde ayrıca Din Dili ile sembolizm arasındaki bağlantı ortaya konulmuştur.İkinci bölümde ilk dönem alimleri olarak kabul edilen Selefiyyenin müteşâbişât konusundaki yorumları ele alınıp değerlendirildikten sonra, Kelamcıların konuya ilişkin görüşleri kritik edilmiştir. Allah'ın varlık ve insanla olan ilişkisinde kullandığı teşbih ve mecazlar ile ilgili âyetlerin ışığında, müteşâbihâtın kapsamı metafizik alemi olarak belirlenmiştir.Sonuç kısmında, tezimizde ulaştığımız sonuçlar aktarılmış ve bibliyografya ile tezimiz tamamlanmıştır.

Summary:

In the thesis, we have studied the extent, interpretation, and the parabolic verses of the Quran which was the most important analysis and argue of the Quranic concept in the classic period of time.We have done synthesis about the subject by using the sources of the classic period of time. Alongside the work of art of the Arabic language we have used sources of the interpretation on the Quran from the contemporary period of time.Our work is after the introduction made up of two chapters. It is completed with conclusion and bibliography.In the introduction part, in our research, technical information, importance of the subject, method, and the resources are given. Then after the conceptual idea is made, a strong and especially about the parabolic of the Quran, a general information is given.In the first chapter, under the headline "Parabolic of the Quran", the reason of descent, the historic atmosphere and the signification of the Sura of Âl-İmrân, the key verse 7 is analysed.After that, the dictionary and terminological, strong and similar words to the passing verse in the Quran is examined. The words kitab, râsihûn, zeyğ, te?vil in the related verse is observed with the help of interpretation of the classic period of time. Also in the first chapter the relation between religion language and symbolizm is brought up.In the second chapter, the comments of Selefıyye, who are accepted as the first period of time scholars, are evaluated Then the aspect of the mutakallimun/Islamic theologians argue is made crucial. The applied comparison and metaphor under the light of the verses for Allah?s existence and His relationhip with man, Parabolic verses of the Quran is defined as the realm of metaphysics.Our conclusions are transfered to the conclusion section and completed with bibliography.