Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Alacadağ tabiatı koruma alanı (Antalya) likenleri

The lichens of Alacadag nature protection area (Antalya)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520750 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı'nda (Antalya-Finike) yayılış gösteren likenize ve likenikol mantar tür zenginliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu konuda alanda ve Antalya'nın Finike İlçesi'nde yapılan ilk kapsamlı çalışmadır. Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı'nda yapılan arazi çalışmaları sonucunda 398 örnek toplanmış ve üzerlerinde bilimsel ve güncel yöntemlerle tür teşhis işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan laboratuvar çalışmaları ile, 9 takım, 27 aile ve 66 cinse ait toplam 125 takson belirlenmiştir. Bu taksonların 4'ü likenler üzerinde parazitik olarak yaşayan likenikol mantarlardandır. 4 likenikol mantardan Abrothallus welwitschii Tul. ex Mont. Türkiye için yeni kayıttır. Ayrıca, likenize mantarlardan Calicium pinicola (Tibell) M. Prieto & Wedin, Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant., Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell., Sticta limbata (Sm.) Ach. Türkiye'den ilk kez araştırma alanımızdan kayıt edilmişlerdir. Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı'ndan belirlenen taksonların 30'u Antalya ili ve ilçelerinden yeni kayıt olarak ilk kez rapor edilmişlerdir. Alanın liken grupları incelendiğinde ise, morfolojik yapılarına göre 69 takson ve % 55,2 dağılım oranı ile kabuksu likenlerin, substrat tercihlerine göre 76 takson ve % 60,8 dağılım oranı ile epifitik likenize mantarların alana hâkim oldukları tespit edilmiştir.

Summary:

This study was carried out in order to determine the richness of lichenized and lichenicolous fungi in Alacadağ Nature Protection Area (Antalya-Finike). This is the first comprehensive study in Finike, a district of Antalya, and Antalya. As a result of the field studies, 398 samples were collected and identification of taxon were determined according to scientific and current methods in Alacadağ Nature Conservation Area. After the laboratory studies, 125 taxa belong to 9 orders, 27 families and 66 genuses were determined. 4 of these taxa are lichenicolous fungi that live parasitically on lichens. One of 4 lichenicolous fungi, Abrothallus welwitschii Tul. ex Mont., is new record for Turkey. In addition, lichenized fungi Calicium pinicola (Tibell) M. Prieto & Wedin, Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant., Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell., Sticta limbata (Sm.) Ach. were recorded from Turkey for the first time with our research. 30 of the determined taxa in the Alacadağ Nature Conservation Area were reported for the first time as new records from Antalya and the Province's Districts. When the lichen groups of the area were examined, it was found that according to morphological structures crustose lichens with 69 taxa and 55,2% distribution rate and according to substrate preferences epiphytic lichenized fungi with 76 taxa and 60,8% distribution rate were dominate groups.