Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Alacak riskinin yönetilmesinde kredi sigortası ve Türkiye'deki uygulama

Credit insurance in receivables risk management and its application in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287721 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İşletmeler mal ve/veya hizmet satarak varlıklarını sürdürürler. Bu malve/veya hizmet satışlarını kredili, peşin ya da karışık ödemeli (peşin+kredili)olarak yapabilirler. Kredili satışar işletmenin alacak hesabını oluşturur vebazılarında bu alacak hesabı varlıklar içinde önemli bir yer tutar.Günümüzde piyasa şartları işletmeleri satışlarının çoğunu kredili olarakyapmaya zorlamaktadır. Bu da işletmelerin alacaklara yaptığı yatırım tutarınıarttırmaktadır. Firmaların günümüzde amacı firmanın bugünkü değerinimaksimize etmek olduğundan, alacakların firma değerine katkısını maksimizeedecek bir alacak yönetimi politikası işletmeler için önem kazanmaktadır.Ancak kredili satışlardan doğan bu alacaklar bazı riskler içermektedir.Bu riskler ticari ve ticari olmayan riskler olarak iki grupta toplanabilir. Ticaririsklere örnek olarak alıcının ödeme güçlüğüne düşmesi iflası ya dayükümlülüklerini yerine getirmemesi verilebilir. Ticari olmayan risklere isesavaş, iç karışıklık, küresel ekonomik krizler örnek olarak verilebilir.Alacak risklerinin yönetiminde firmalar riskleri üstlenebilir, paylaşabilirveya riskten kaçınabilir. Firmaların riski üstlenmesi riskin finansal sonuçlarınınişletmenin fonları tarafından kullanılacağı anlamına gelir. Bunun için firmalarbatık alacakları minimum seviyeye indirirken satışları maksimum seviyeyeçıkartmaya çalışırlar. Ülkemizde özellikle KOBİ'lerde deneyim, kredilerideğerlendirebilmek için gerekli verilere ulaşma zorluğu ve iyi yetişmiş elemaneksikliği gibi problemler bu yöntemin etkinliğini azaltmaktadır. Riskinpayla?ımında ise firmalar alacakları kar?ılık göstererek varlığa dayalı menkulkıymet (VDMK) çıkarma ya da faktoring kurumuyla anlaşma gibi yollarabaşvurabilirler. Riskin paylaşılmasında kullanılacak yönteme ise kredi sigortasıörnek olarak gösterilebilir. Riskten kaçınma yönteminde ise işletmeler, riskoluşturacak herhangi bir davranışta bulunmazlar.Bu çalışmanın amacı ise, Türkiye'de, kredi sigortasının alacak riskininyönetiminde etkinliğini ölçmek ve uygulamada oluşabilecek problemleri tespitetmektir.

Summary:

Enterprises maintain their existence by selling goods and/or services.Sales of goods and/or services can be in the form of receivables, cash or a mix ofboth (cash + receivables). Trade receivables in some enterprises takes animportant part in the assets.Nowadays market conditions are forcing the enterprises to realize mostof their sales in the form of receivables. This fact is increasing the amount ofinvestments on the receivables. As the aim of the companies is to maximize theirpresent value, the receivables management policy is becoming more important.However the trade receivables involve some risks. These risks can begrouped as commercial and non commercial risks. The difficulty of payment,bankruptcy or not fulfilling the obligations can be cited as examples ofcommercial risks. On the other hand wars, civil chaos and global economic crisescan be the examples of non commercial risks.Companies can undertake these risks, share these risks with the othercompanies or just avoid these risks. Undertaking a risk means, the financialoutcomes of the risk will be compansated by the company funds. Companies tryto increase the sales as much as they can while they try to decrease the badreceivables to the minimum levels. In our country, the problems such as lack ofexperience, difficulty to access necessary data to evaluate the quality credits andlack of well trained employees, decrease the efficiency of this method especiallyin SME. In sharing the risks, companies can adopt procedures like issuing assetbacked securities (ABS) against their receivables or making agreements withfactoring companies. Credit insurance can be another an example of sharing risks.vOn the other hand, in the method of avoiding risks, enterprises try not take anykind of risk.The aim of this study is to evaluate the efficiency of credit insurance inreceivables risk management and to determine the problems likely to occurduring the practice.