Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aladağlar (Ecemiş çayı aklanı) üzüerinde buzul ve karst jeomorfolojisi

Glacial and karst geomorphology in Aladag mountain (Ecemis river basin)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140450 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Orta Torosiariııı doğuya uzanımında bulunan Aladağlar, jeolojik, tektonik açıdan önemli olduğu kadar karstik ve buzul şekilleri topografyası bakımından da ilgi çekicidir. Orta Anadolu tektoniğinde önemli bir yere sahip olan Ecemiş Fay Kuşağt'mn doğu bloğunu oluşturan Aladağlar ve yakın çevresinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tektonik hareketliliği ve klimatik değişimleri yansıtan polisiklik ve polijenik topografya şekillerinin oluştuğunu ortaya koymuştur. Oligosen 'den itibaren karasal ortam şartlarını etkisine giren Aladağiarda çeşitli morfodinamik denüdasyonal süreçlerin meydana getirdiği karakteristik yerşekli jenerasyonlarına dayanılarak üç morfolojik evre ayırt edilmiştir. Yüksek aşınım düzlüklerinin oluştuğu ana fıüvyai sistemlerin kurulduğu Miosen dönemi, flüvyal sistemlerin aynı zamanda karbonatlı kayaçîarm egemen olduğu Aîadağ kompleksi üzerinde makro karstik sistemlerin yerleştiği Pliosen - Alt Pleistosen dönemlerini karşılayan buzul öncesi (Preglasiyal) ? ve kendinden önceki dönemlerde meydana gelen tüm yerşekli jenerasyonlarını deforme eden ve geniş alanlar dahilinde kalıcı izler bırakan Buzul (Glasial) ve Üst Pleistosen sonrasını kapsayan özellikle Akdeniz çanağında meydana gelen seviye değişimlerinin ve genç tektonik hareketlerin belirlediği taban seviyesine göre gelişen güncel morfolojik şekillenmenin devam ettiği Buzul Sonrası (Postglasyal) yani Holosen dönemidir. Buzullaşma süreci buzul ve buzuiarası dönemler halinde gerçekleşmiştir. Bu dönemlerden ilk ikisi Wurm'de, üçüncüsü ise iklim optimumdan sonraki soğuk dönem olarak bilinen Küçük Buzul Çağı'nda gelişmiştir. Pleistosen kalıcı kar sınırı 2700 m 'ye kadar rahatlıkla izlenebilmektedir. Aladağlar' da Pleistosen buzullaşmasına ait izler olarak çok sayıda sirkler, tekne vadiler, törpülenmiş yamaçlar, hörgüçkayalar, sürgüler, morenler, sandurlar, dil çanakları, tespit edilerek 1/25.000 ölçekli morfoloji haritasına detaylarıyla işlenmiştir. Ayrıca güncel şekiller olarak buzul çevresi şekiller taş halkaları, girlandlar, şerit topraklar, taş kümeleri, soliflüksiyon sekileri, konjelifraksiyon yamaçları ve depoları bulunmaktadır. Bunlar Aladağlar'ın zirveler kesiminin bugün buzul çevresi (periglasyal) morfojenetik bölgeye dahil olduğunu göstermektedir. iv

Summary:

ABSTRACT The Aladag Mountains situated in the eastern Central Taurus chain and have peculiar shallow and deep karstie features in addition to their characteristic glacial landscapes. Tins study, which is conducted en the Aladag Mountains to the eastern margin of die Ecemiş Fault Zone (known to be the most prominent structure shaping in the neotectonics of the Central Anatolia) indicates that many poiycyciical and poiygenetical topographic features (landscapes) were formed in the study area Eased on the characteristic landscape generations formed by morphoclimatological and morphodynamic denudational processes, three main stages were identified. The processes leading to these stages appear as gradational and interfingering sytems. These stages are; Pre-giacial Stage; which was dominant during Lower-Middle Miocene. During this stage tire erosional surface at high levels were formed, main fluvial and Pliocene fluvial systems were generated, karstie sytems began to develop on tlı e Aladag Complex that consist mainly of carbonate sequences. Glacial Stage; was active especially in Pleistocene time. This stage is characterized by deformatin of all previously formed landscape generations, and remarkable trace of this deformation. Post glacial Stage; took place during Upper Pleistocene-Post Pleistocene times, was characterized by continuos formation of modern monohologies shaped by newly formed base line formed as a result of changes in the level of Mediterranean. Glaciation on the Aladag Mountains was developed in three periods tire first two glaciations were developed in 'Wurm'. However, the third period which is called 'Little Ice Age' On Aladag Mountains which had a stable snow cover at 2700 m in Pleistocene, Many cirques, trough valleys, striated slopes, roche moutonnees, rock steps, moraines, outwash and glacial basins have been founded as traces of Peistocene glaciation at the Aladag Mountains and are shown in detail on a 1/25.000 scaled geomorphological map. Therefore the whole of the summit region and upper parts of the mountainous massif are under tire effects of periglacial processes today.