Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Alanya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin bedensel engelli turizmine bakışı

Alanya's four and five stars hotels manager's point of view to the subject of di̇sability tourism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542164 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Engelli bireylerin turizm faaliyetine katılımlarının artması için gerek turizm işletmeleri gerekse turizm destinasyonlarına yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte turizm sürecinin içerisinde etkin rol oynayan turizm işletmeleri yöneticilerinin engelli bireyleri tanıması ve anlaması onlara sunulacak olan hizmetin kalitesini artıracaktır. Bu tez çalışması ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olan Alanya'da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletme yöneticilerin bedensel engelli turizmine yönelik bakış açıları nasıl? Sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür taranarak birinci bölümde engellilik kavramı, ikinci bölümde engelli turizm kavramı detaylı olarak ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise çalışmanın araştırma kısmıdır. Çalışmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır ve Alanya'da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 318 sayıda yöneticiye anket yoluyla ulaşılarak engelli turizmin ne kadar farkında olduğunun saptanması adına bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Anket formlarından elde edilen verilere frekans analizleri, t testi ve Anova analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Alanya destinasyonundaki otel yöneticilerinin bedensel engelli turizm pazarının öneminin yeterince farkında olmadıkları saptanmıştır.

Summary:

In order to increase the participation of people with disabilities in tourism activities, arrangements are needed for tourism enterprises and tourism destinations. However, tourism managers who play an active role in the tourism process will recognize and understand disabled people and improve the quality of the service. This thesis is about The perspectives of four and five-star accommodation business managers in Alanya which is one of important tourism destination in Turkey have been investigated for physical disability tourism. For this purpose, the literature was searched and disability was searched in the first part and the concept of disabled tourism was detailly searched in the second part and the third part is the research part of the study. The questionnaire technique was used to collect data. 318 executives working in 4 and 5 star hotels in Alanya were reached through a questionnaire and a field study was conducted to determine the awareness of disabled tourism. Frequency analysis, T test and Anova analysis were applied to the data obtained from the questionnaire forms. According to the results of the study, it was determined that hotel managers in Alanya region were not aware of the importance of disabled tourism market.