Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Alanya'da turistik ürün oluşturmada yerel halkın faaliyetleri ve turistlerin yöresel ürünlere yönelik tutumları

Local activities of touristic product in Alanya and attitudes of tourists towards local products

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 536931 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turizm ekonomik faaliyetler içinde dünyada en çok gelişme gösteren ve aynı zamanda en fazla gelir getiren sektörlerin başında yer almaktadır. Türkiye turizm kaynaklarının çok farklı ve zengin olduğu bir ülkedir. Farklı ve zengin turizm kaynaklarından elde ettiği gelir ülke ekonomisinde önemli bir gelir kaynağıdır. Her geçen gün gelişen turizm sektörünün önemi de giderek artmaktadır. Türkiye'de turizm faaliyetleri ve gelirleriyle Antalya ili dikkat çekmektedir. Antalya, sahip olduğu kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde ülkenin önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir. Antalya, çeşitli turizm faaliyetinin yapılabildiği ilçe ve beldelere de sahiptir. Bu ilçelerden birisi de Alanya'dır. Alanya, Antalya'nın doğusunda yer alan ilçelerinden olup turizm çeşitliliği ve gelirleri bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Alanya her türlü turizm faaliyetinin yapılabildiği, kültürel ve doğal güzellikleri ve yöresel ürünleri ile dikkat çeken adeta bir turizm cennetidir. İlçe ekonomik gelirlerinin büyük bir kısmını turizm sektöründen sağlamaktadır. Bu çalışmada Alanya'da kültürel ve doğal güzelliklerin yanında yerel halkın turistik ürün çalışmalarının neler olduğunu, bunların yapılış aşamalarını, nerelerde satışlarının yapıldığını ve turistik ürünlerin Alanya turizmine ve Alanya'ya gelen turiste etkileri ele alınmıştır. Alanya'da bulunan turistik ürünlerin yeterince değerlendirilemediği ve Alanya Turizmine etkilerinin yeterince dikkat edilmediği anlaşılmış olup turistik ürünlerin Alanya turizmindeki etkilerini anlayabilmek için doğrudan Alanya'ya gelen turistlerle görüşülmüş ve anket uygulaması yapılarak turistlerin yöresel ürünlere olan ilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Alanya'daki turistik ürünlerin turistlerin destinasyon tercihlerine ve bu ürünlerin Alanya turizmine etkilerini tespit edebilmek için Alanya'daki yerli ve yabancı turistlere anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her milletten turiste ulaşabilmek için anket, İngilizce, Almanca ve Rusçaya çevirisi yapılarak sahada uygulanmıştır. Yapılan çalışmada veri toplama ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Birebir görüşme ve anket teknikleri kullanılmıştır. Ankette yer alan ifadeler beşli Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sahasına gelen turistlerin yöresel ürünlerden etkilendiği ve sahanın kültürel yapısını merak ettiği belirlendi. Yöresel ürünlerin daha çok tanıtımının yapılması gerektiği anlaşıldı. Alanya'daki yöresel ürünlerin turizmle bütünleşerek yok olmasının önüne geçilmesi ve daha da geliştirilerek üretimine devam edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Anahtar Kelimeler: Turist, Alanya'da Turizm, Yöresel ürün, Turistik Ürün

Summary:

Tourism is one of the leading sectors in the world in terms of economic activities and the highest income. Turkey is a country which is very diverse and rich tourism resources. The income from different and rich tourism resources is an important source of income in the country's economy. The importance of the growing tourism sector is increasing day by day. With tourism activities and income in Turkey is noteworthy Antalya province. Antalya has become an important tourism center of the country thanks to its cultural and natural beauties. Antalya also has districts and towns where various tourism activities can be carried out. One of these districts is Alanya. Alanya is one of the districts located in the east of Antalya and has an important potential in terms of tourism diversity and income. Alanya is a tourism paradise that attracts attention with its cultural and natural beauties and local products. The county provides a large part of the economic income from the tourism sector. In this study, the cultural and natural beauties of the local people in Alanya, the touristic product activities of the local people, their construction stages, where the sales are made and the effects of touristic products to Alanya tourism and tourists to Alanya were discussed. It was understood that the tourist products in Alanya could not be evaluated sufficiently and the effects of the tourism activities in Alanya were not paid attention and the tourists who came to Alanya were interviewed directly to understand the effects of the touristic products in Alanya. In addition, in order to determine the tourist preferences of the touristic products in Alanya and the effects of these products on the tourism in Alanya, a questionnaire was applied to local and foreign tourists in Alanya. The questionnaire was translated into English, German and Russian in order to reach tourists from all nationalities. Data collection and observation method was used in this study. One-to-one interview and survey techniques were used. Expressions in the questionnaire were evaluated by using five-point Likert scale. It was determined that the tourists who came to the research area were affected by the local products and wondered the cultural structure of the field. It was understood that local products should be promoted more. It was concluded that local products in Alanya should be eliminated by integrating with tourism and the production should be continued by further development. Keywords: Tourist, Tourism in Alanya, Local products, Tourist Product