Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Alaşehir grabenine ait sismik kesitlerin yapısal yorumu

The structural interpretation of Alaşehir graben?s seismic sections

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 259063 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma ile Batı Anadolu genişleme tektoniğinin ana yapılarından biri olan D-B gidişli Alaşehir Grabeninin oluşum mekanizmasına ve Ege Grabenlerinin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.Alaşehir Grabeninin oluşumunu daha iyi anlayabilmek için grabene ait yaklaşık D-B ve K-G doğrultulu sismik kesitler önceki yapılan yorumlardan bağımsız olarak yeniden yorumlanmıştır. Sismik verilerde açıkça gözlenen kama geometrisinden tektonizma ile eş yaşlı olduğu saptanmış ve güneydeki D-B doğrultulu normal fay sisteminin denetiminde geliştiği saptanmıştır. Sismik kesitte formasyon kalınlıkları bulunarak toplam graben dolgu kalınlığı 2024m olarak hesaplanmıştır.Ayrıca yapılan sismik yorum ile sıyrılma (detachment) fayına bağlanan daha genç faylar sismik kesitte açıkça görülmüştür. Bu özellik grabenin oluşum mekanizmasını açıklamaya çalışan `rolling hinge' modelinin doğrulandığını göstermesi açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler: Genişlemeli tektonik, Alaşehir grabeni, Batı Anadolu, Sismik Yansıma

Summary:

This thesis aims to contribute tectonic development of Alaşehir graben which is one of the major structures of western Anatolian extensional province and to evaluate hydrocarbon potential of Aegean grabens.In order to understand the development of Alaşehir graben overall E-W and N-S trending seismic profiles has been re-interpreted.It is obvious from the wedge geometry in the seismic data that Alaşehir graben?s fill is syn-tectonic and it is accumulated under the control of southern E-W trending normal fault systems. In the seismic profiles, the thickness of the formations has been calculated and the entire thickness of graben fill is determined as 2024m.It is also interesting to see in the N-S trending seismic profile that relatively younger faults merge to the main detachment. This feature is an important observation to proove that the ?rolling-hinge? model is a working hypothesis in the Alaşehir graben.Key Words: Extensional Tectonics, Alaşehir Graben, Western Turkey, Seismic Sections