Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Albendazol'ün olası genotoksisitesi üzerine askorbik asit'in etkisi

The effect of ascorbic acid on the probable genotoxicity of albendazole

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 195369 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Albendazol, veteriner ve beseri hekimlikte helmintlerin neden oldugu paraziter enfestasyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan, etkinligi yüksek ve antelmentik etki spektrumu genis benzimidazol türevi bir bilesiktir. Bu çalısmanın amacı albendazol'ün olası genotoksisitesine karsı askorbik asid'in koruyucu etkisinin arastırılmasıdır. Albendazol 500, 1000 ve 1500 mg/kg c.a. dozlarında tek basına ve 200 mg/kg c.a. dozda vitamin C ile kombine edilerek gavaj seklinde uygulandı. Genotoksisitenin tespiti amacıyla fare kemik iligi hücrelerinde mikronükleus içeren polikromatik eritrosit frekansı saptandı. Albendazol uygulanan farelerin kemik iligindeki polikromatik eritrositlerdeki mikronükleus sayısının uygulama dozuna baglı bir sekilde arttıgı tespit edildi. 1000 ve 1500 mg/kg albendazol uygulanan gruplar kontrol grubu ile karsılastırıldıgında meydana gelen artıs istatiksel yönden önemli (p< 0,001) bulundu. Albendazol'le birlikte askorbik asit uygulanan tüm gruplarda mikronükleus frekansında degisen oranlarda düsüs meydana geldigi saptandı. Albendazol'ün tek basına verildigi grupların verileri ile askorbik asitle kombine halde verilen grupların verileri karsılastırıldıgında meydana gelen düsüsün istatiksel yönden önemsiz (p> 0,001) oldugu sonucuna varıldı. Çalısmanın sonuçları albendazol'ün yapısında bulunan karbamat grubunun mikrotübüler proteinlerle etkilesmesiyle muhtemelen anöploidojen bir ajan olarak mikronükleus olusumuna yol açtıgına, fare eritrositlerinde genotoksik etkiye sahip olduguna ve askorbik asit'in uygulanan dozunun meydana gelen genotoksik etkiye karsı koruyucu etki gösteremedigine isaret etmektedir.

Summary:

Albendazole is a benzimidazole compound frequently used as an anthelmintic in veterinary and human medicine for the treatment of several helminthiases due to its broad antiparasitic activity and efficiency. The aim of the present study was to investigate the protective effect of ascorbic acid against the probable genotoxicity of albendazole. Albendazole was administrated at the rate of 500, 1000 and 1500 mg/kg b.w. alone and in combination with ascorbic acid at 200 mg/kg b.w. of mice by gavage. For the determination of genotoxicity micronucleated polychromatic erythrocytes was calculated in mouse bone marrow cells. A dose-dependent increase was found in the micronucleated polychromatic erythrocytes in bone marrow cells of albendazole treated mice. 1000 and 1500 mg/kg albendazole administrated groups were found statistically significant (p< 0,001) by comparison with control group. Simultaneous treatment with ascorbic acid found to decrease micronucleus frequency at a varying range in all groups treated with albendazole. Results of the groups treated with albendazole alone in comparison with combination of ascorbic acid were found not to be statistically significant (p> 0,001). Results of the study indicated that albendazol is a potential aneuploidogen agent inducing micronucleus by the interaction of the carbamate group which was found in the structure of albendazole with microtubular proteins, has genotoxic effect in mouse erythrocytes and the administrated dose of ascorbic acid has shown no protective effect against this genotoxic activity.