Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Sosyal Yapı - Sosyal Değişme Anabilim Dalı / Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı

Aleksander Israel Helphand (Parvus'ın Osmanlı malî ve sosyal hayatına dair değerlendirmeleri

Alexander Israel Helphand (Parvus) 's financial and social life of the Ottoman reviews

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonlarından başlayan bütçe açıkları, kaybedilen savaşlar ve azalan gelirlerden dolayı 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir mali bunalıma sürüklenmiştir. Bu süreç kapitülasyonlar ve Osmanlı aleyhine işleyen ticari anlaşmalarla mali esarete dönüşmüştür. Devletin askeri ve siyasi alanda zayıflaması; askeri harcamaların artması, fetihlerin durması ve buna bağlı olarak savaş gelirlerinin hemen hemen bitmesi, vergilerin yeterince toplanamaması ve yeterli sermaye birikiminin olmaması bu süreci daha da hızlandırmıştır. Öte yandan Avrupa devletleri ve Rusya'nın Osmanlı üzerindeki emperyalist emelleri ve yine bu çevrenin gelişmiş sanayi ve ticaret sermayesinin yeni pazar ihtiyaçlarını da bu sürece katkı sağlayan sebepler arasında saymak gerekir. Bu süreç kendi mantığı içinde çok da şanslı bir ortam bulmuştur. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu şiddetle mali kaynak ihtiyacı içindeyken; Avrupa sermaye çevresi de yeni pazarlar bulma ihtiyacı içindeydi. Karşılıklı olan bu ihtiyaçlar birbirini beslemiş ve sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nu mali bir çıkmazın içine sokmuştur. Araştırmamızın konusunu oluşturan Aleksander Israel Helphand (Parvus)'ın, değişik gazete ve dergilerde yazdığı makalelerde bu duruma nasıl son verilebileceğine dair önerilerini ele aldık.

Summary:

Ottoman Empire went to the big economical crisis at the end of the 19. Century due to the budget deficits, lost wars and decreased incomes which comes from the end of the 16. Century. This period turned into economical captivity with the capitulations and commercial agreements which are against for the Ottoman. The falling went to worst with the military and political weakness, increased military expenses, stopped conquests and correspondly terminated battle incomes, insufficient taxes and capital deposits. On the other hand, we need to clarify that there are some other reasons which affect this situation; imperialistic efforts of European Governments and Russia with their improved industry and trade capitals. This process finds a very lucky environment in its logic because while the Ottoman Empire heavily needed to financial sources; European capital environment also needed to find new markets. These mutual necessities feed each other and then it turned into a economical dilemma. We handled suggestions of ?Aleksander Israel Helphand (Parvus)? about how this situation can be terminated with different articles that is written at newspapers and journals.