Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Alev Alatlı'nin romancılığı

Novels of Alev Alatlı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 249327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Alev Alatlı'nın Romancılığı? adlı doktora tezinde 1985'ten bugüne kadar on iki roman yayımlayan Alatlı'nın romanlarının yapısı incelenmiştir. Yazar, 1980 sonrası Türk romanı içinde özel bir yere sahiptir. Türk edebiyatı için yeni olan belgesel roman türüyle Türkiye'nin yakın dönemine ışık tutmuştur. Askerî darbeler, işkence, şiddet, aydın sorunu, oryantalizm, Aristo mantığı, saçaklı mantık ve Rusya Alatlı'nın romancılığını besleyen kavramlardır.Romanların tamamına yakınında merkezî kişiler kadındır. Bu kadınlar çoğunlukla aydın sınıfına mensupturlar ve hepsinin özgün düşünceleri vardır. Bu kişiler pek çok özelliklerini yazarın kendisinden almışlardır. Başkişiler otobiyografik özellik gösterirler. Mekân daha çok işlevsel bir özellik taşır. Mekân betimlemeleri çok ayrıntılı değildir. Açık mekân olarak İstanbul, kapalı mekân olarak ev başat yerlerdir.Gerilim ögeleri zayıftır. Çatışmalar ve düğümler merak ögesini harekete geçirecek tarzda düzenlenmemiştir. Yoğun biçimde metinlerarasılık kullanılmıştır. Gerek metin ekleme, gerekse metin dönüştürme yoluyla pek çok yazar ve düşünürden alıntılar yapılmıştır. Belgesel roman türünün yanı sıra yergi, bilim kurgu ve ütopya çeşitleri kullanılmıştır. Bir edebî romanda görülmedik sayıda terime yer verilmiştir. Ayrıca küfür ve ayıp sözler de önemli bir yer işgal eder.

Summary:

In doctoral thesis named ?Novels of Alev Alatlı? is examined construction of her?s novels, who has publishing 12 novels since 1985. Alatlı is has a private position in Turkish novels after 1980. She has illuminating to near period of Turkey with documentary novels. Military revolutions, torture, violence, intellectuals, orientalism, logic of Aristoteles, fuzzy logic and Russia are worked in her?s novels.Chief characters are women nearly all of novels. Generally the women are intellectuals, and all of the women have original ideas. This characters take most of features from own the writer. Chief characters are showing autobiography peculiarity. In general spaces are functional. Description of spaces do not detailed. As open spaces İstanbul and as closed spaces homes are used too many.Elements of tensions are weak. Skirmishes and knots do not effective adequately. Intertextuality is used too many. From different authors and philosophers is quoted with method of text addition and text transformation. Kinds of satire, science fiction and utopia are used as well as documentary novel. There are too many terms in her?s novels. In addition there are swearwords and slangs.