Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Alevi-Bektaşi geleneği üzerine sosyolojik bir araştırma (Abdal Musa Tekkesi örneği)

A Sociological research on Alevi-Bektaşi tradition (sample of Abdal Musa Tekkesi)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Uçar, Ramazan, Alevî-Bektâsî Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Musa Tekkesi Örneği), Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş, 224s. "Alevî-Bektâşî Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Musa Tekkesi Örneği)" adlı tez giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş 'te araştırmanın konusu ve problemi, amacı ve önemi, varsayımları, kapsam ve sınırları, konuyla ilgili araştırmalar ve araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmamız, bir alan çalışması olduğu için bilgi toplama teknikleri üzerinde durularak geliştirilen anket formunun hazırlanışı, geliştirilen ölçeklerin faktör analizleri, güvenirlik ve geçerlikleri kontrolleri yapılmıştır. Birinci Bölüm' de Alevîlik-Bektâşîlik başlığı altında Türklerin İslamlaşma süreci ile birlikte Alevîlik-Bektâşîliğin tarihi arka planı, ortaya çıkışı, Alevîlik-Bektâşîliğin inanç, ibadet ve kurumları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci Bölüm' de Abdal Musa ve Abdal Musa Tekkesi ana başlığı altında Abdal Musa ve Tekkesi ele alınmıştır. Abdal Musa'nın hayatı, üstlendiği misyon, Tekke'nin kuruluşu ve tarihte ve günümüzde fonksiyonu üzerinde durulmuştur Üçüncü Bölüm, Uygulamalı Araştırmanın Bulgularıyla başlamış, burada örneklem grubunun olgusal kimliği, Alevî-Bektâşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatına etki eden faktörler ele alınmış; Alevî-Bektâşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatla ilgili tutumlarının betimsel sonuçları değerlendirilmiştir. Alevî-Bektâşîlerin inanç, ibadet ve sosyal hayat ile ilgili tutumlarının cinsiyet, yaş, bölge olarak doğum yeri, uzun süre yaşadığı yer, eğitim, medeni durum, gelir düzeyi, meslek, kendini tanımlama, dini bilgilerin kaynağı ve dindarlık düzeylerine göre farklılaştıkları ortaya konmuş, yorumlar geliştirilmiştir. Örneklem grubunun geliştirilen ölçeklerde yer alan sorulara yönelik katılım düzeyleri ele alınmış, betimsel istatistikler ayrıca yorumlanmıştır. Dördüncü Bölüm' de Sonuç, Genelleme ve Öneriler ana başlığı altında araştırmanın sonuçları, genellemeler ve öneriler yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmış, araştırmanın hipotezleri ile ilgili bilgiler verildikten sonra Türkiye'de Alevîlik-Bektâşîlik ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Summary:

ABSTRACT Uçar, Ramazan, A Sociological Research on Alevî-Bektâşî Tradition (Sample of Abdal Musa Tekkesi), PhD.Thesis, Advisor: Professor Münir Koştaş, 224p. A Sociological Research on Alevi-Bektasi Tradition (Sample of Abdal Musa Tekkesi) consists of four chapters and introduction. In an introduction, It has been presented that this research's thema and problem, it's purpose and it's significance, it's assumptions, it's scope and this work's limits. Because of our work is field research we firstly focused on research tecniques and informed about preperation of survey and then factor analysis, it's reliability and it's validity. In the first copter, at the head of process of Turkish Islamization and backround of Alevi-Bektasi history and it's emergence. Morover, it is informed about belief, pray and establishment of Alevi-Bektasi. In the second chapter, at the head of Abdal Musa and Abdal Musa Tekkesi, it is dealth with Abdal Musa and Abdal Musa Tekkesi And then, we worked out life, mission of Abdal Musa and establishment and function of Abdal Musa Tekkesi (In the third chapter, field research data is evaluated. In this chapter, identity of phenomenological character of the sample group and some factors which are effecting Alevi-Bektasi belief, pray and it's social life. In addition, descriptrive statistics about belief, pray and social life attitudes of Alevi-Bektasi are assessed. Alevi-Bektasi belief, pray and social life attitudes are assessed and evaluated according to gender, age, geographical birth, long spending of his life, education, marital status, economical level, occupation, self-identity, source of religious information and religiosity level In the final chapter, at the main head of generalization and proposals, it is gived general informations and proposals in this work. Finally, work conclusions are presented section by section.