Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alevi-Bektaşi ve sünni grupların kültürel benliğin yapılanması açısından karşılaştırmalı incelenmesi

A Comparative study of Alevi-Bekthasi and sunni groups in terms of construction of cultural self

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143719 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Benlik kavramı, bireyler için farklı bilgilerin karmaşık bir yapısıdır ve aynı zamanda bu bilgilerin hepsini kapsamaktadır. Doğal olarak içinde yaşanan kültürün birey üzerindeki etkisi onun benlik ifadesine de yansıyacaktır. Yakın zamanlı çalışmalar benliğin, ilişkisel ve bireyci olmak üzere iki yönü olduğunu ve kültüre bağlı olarak farklılaştığını göstermiştir. Karşılaştırmalı kültürlerarası yapılan çalışmalar, içinde yaşanan kültürel ortamın ağırlıklı belirleyicisinin hangi kültürel öğe olduğunu dikkate almadığı için, kültürleri doğu batı şeklinde ayırırken, bireyleri de ilişkisel ya da bireyci şeklinde ikiye ayırmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Doğu kültürlerinde benliğin kolektif, ilişkisel yönünün ortaya çıktığı ve Batı kültürlerinde ise bireyci, ayrışmış yönünün ortaya çıktığı sonucuna varmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına bakarak, kültürel ortamı ilişkisel yapılanan bireylerin ilişkisel benlik ifadelerinde bulunacağı, bireysel yapılanan bireylerin ise bireyci olacağına yönelik tahminlerde bulunulabilir. Oysa bu çalışmada iki farklı inanç grubunun önce içinde yaşadıkları kültürel ortamları tanımlanmış ve Sünnilerin kişilerarası ilişkilerinin bireyci, Alevilerin ise ilişkisel olduğu bulunmuştur. Diğer çalışmalara bakarak Sünnilerin bireyci, Alevilerin ilişkisel benlik ifadelerinde bulunacağı düşünülebilir ancak araştırmanın sonucunda Sünnilerin ilişkisel, Alevilerin bireyci benlik ifadeleri kullandığı görülmektedir. Bunun temeli her iki grubun inanç sistemlerinin kültürel ortamın yapılanması üzerindeki etkisidir. 94

Summary:

ABSTRACT Concept of self is a complex construct of different knowledge related to individual and it includes all these knowledge. As expected the effects of the culture that individual lived in on individual will also affect his/her self expression. Recent studies revealed that self has a relational and individualistic component and these components differ depending on the culture. Since cross-cultural studies did not consider which cultural component is the main determinant of cultural medium, categorize cultures as east or west and individuals as relational or individualistic. As a result of the previous studies it was concluded that while in Eastern cultures collective, relational facets of self were observed, in Western cultures individualistic, differentiated facets of self were observed. From this point of view it can be predicted that individuals who live in a relational cultural medium would have relational self expressions and those who live in individualistic cultural medium would have individualistic self expressions. In the present study cultural mediums for two different belief groups were defined and found that Sunnis have individualistic and Alevis have relational interpersonal relationships. From the findings of other studies it can be predicted Sunnis would have individualistic and Alevis would have relational self expressions but in the present study opposite findings were obtained. These results may be explained by proposing effects of the two belief systems on structuring the cultural medium. 95