Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

Alevilik olgusu bağlamında Sivas Olayı'nın Türk yazılı basına yansımaları

In context of Alawites phenomenon reflections of Sivas Incident on Turkish newspapers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 314716 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alevilik, yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşayan, özellikle de göçebe halkın inançları arasında kendisine yer bulmuştur. Ancak bu inanç farklı dönemlerde farklı yönetimlerin dikkatini üzerine çekmiş ve bu da toplumsal sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar zaman içinde gelişen bir takım olaylarla daha da belirgin hale gelmiş ve 'Alevilik' olgusu Türkiye'nin tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Aleviliği ve Aleviliğe dair sorunları Türkiye'nin gündeminden düşürmeyen en önemli konulardan biri de 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Olayı'dır. Medyanın aracılığıyla tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşen olay halen gerek görsel, gerekse yazılı basında oldukça geniş ölçüde yer almaktadır.Dört bölümden oluşan bu çalışmada, haber olgusunun ne olduğuna ve basının işlevine etik bağlamında açıklık getirilmiştir. Alevilik olgusunun ne olduğuna ve tarihsel süreç içinde Aleviliğe ve toplum içindeki yerine etki eden olaylara değinilmiş, medyanın toplumsal sorumluluğuna dikkat çekilerek, Alevilik ile ilgili sorunlar irdelenmiştir. Bunun yanında Alevi inançlı toplumun doğrudan veya dolaylı etkilendiği olaylara değinilmiş, bu bağlamda 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Sivas Olayı hakkında yaygın ve yerel basında çıkan haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Öte yandan Alevilik ile ilgili sorunların ele alındığı 2009 Alevi Çalıştayı hakkında tüm yerel ve yaygın basında çıkan haberler de içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, olayların veya çalıştayın gündemde olduğu dönemde yerel ve yaygın basında oldukça yoğun bir şekilde haberlerin yer aldığı ancak bu haberlerin Aleviliğe dair sorunlara yönelik çözüme katkısı olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Alevilik, 2 Temmuz Sivas Olayı, 2009 Alevi Çalıştayı, Türk Yazılı Basını, Haber

Summary:

Alawites existing in Anatolia for hundereds of years, it had been widely spread in between nomadic peoples belief. Alawites way of believing has been attractive to different kind of governance and created social problems. These problems has became visible after some certain incidents and Alawites has became one of the main issue that being discussed in Turkeys daily agenda. One of the main reason that Alawites has been discussed so widely in recent years is Sivas Incident which happened in 2 July 1993. The case covered widely and nearly became alive in those days memories and still widely being covered by both papers and televisions.This piece of work has 4 chapters. The focus is about what is news phenomenon and the function of media from ethical perspective. Additionally the effect of different incident on identity of Alawites and historical development of the Alawites phenomenon has been discussed. Besides The Alawite case has been studied by drawing attention to the social responsibility of media. In addition to this the incidents that effected alawites directly or in directly are covered and specific case study 2 July 1993, Sivas Incident has widely studied by content analyzing method of both local and national news that broadcasted. Apart from that the Alawite Workshop 2009 examined by same methodology.Result of this study indicates that during incidents or workshops both local and national media have covered the case extensively but the approach of media has not contribute to solution of Alawites problems.Key Words: The Alawite Sect, 2 July Sivas Incident, 2009 Alawite Workshop, Turkish Papers, News