Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alfa-SiAlON faz bölgesinin tespiti ve mikroyapısının karakterizasyonu

The Investigation of phase stability region and microstructural characterization of a alpha-SiAlONs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131261 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Doktora Tezi a-SiAlON FAZ BÖLGESİNİN TESPİTİ VE MİKRO YAPISININ KARAKTERİZASYONU Semra KURAMA Fen Bilimleri Enstitüsü Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Hasan MANDAL 2003, 231 sayfa Bu tezde, tek ve çok katyonlu a-SiAlON seramiklerinin faz ilişkileri, kararlılıkları ve mikroyapısal gelişimleri incelenmiştir. a-SiAlON seramiklerinin mekanik ve kimyasal özelliklerinin kontrolünün dikkatli bir başlangıç kompozisyonu tasarımı ile gerçekleştirilebildiği bilinmektedir. Böylece, Rietveld Yöntemi kullanılarak a-SiAION fazının (RxSii2- (m+n)AlmOnNi6.n, R= Y, veya nadir toprak elementi katyonları) kararlılık sınırlarının sadece n değeri ile değil aynı zamanda m değeri ile de değiştiği gözlenmiştir. Tek ve çok katyonlu (Y, Nd, Mg, Ce, veya Y-Nd, Y-Ce, Mg-Ce, LaCaY ve CeCaY sistem) sistemlerin kararlılık sınırlan tanımlanmış ve küçük katyon kullanılarak a-SiAlON yapısında kararsız olan katyonu kararlı kılmak mümkün olmuştur. Literatürde, ilk defa Sc+3 katyonu kullanılarak a-SiAlON yapısı kararlı hale getirilmiştir. Ce/Y veya Sm/Y içeren farklı sistemlerde iğnemsi yapılı a-SiAlON mikroyapısı ilave sıvı faz ve çekirdeklenme etkisi yoluyla geliştirilmiştir. Tezin son bölümünde ise, sıcaklık ve soğutma hızının a-»P dönüşümüne etkisi incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar ile bu malzemeye olan ilginin artması beklenilmektedir. Anahtar kelimeler: a-SiAlON, faz ilişkisi, iğnemsi a-SiAION, a-»P dönüşümü

Summary:

11 ABSTRACT PhD Thesis THE INVESTIGATION OF PHASE STABILITY REGION AND MICROSTRUCTURAL CHARACTERISATION OF a-SiAIONs SEMRA KURAMA Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Science Ceramic Engineering Program Supervisor: Prof. Dr. Hasan MANDAL 2003, 231 pages In this thesis, phase relationship, thermal stability and microstructural development of single and multi cation doped a-SiAlON ceramics were investigated. It is known that the control of mechanical and chemical properties of a-SiAlON ceramics can be achieved by the careful design of the starting composition. Thus, by using Rietveld Method it was observed that the solubility limits of a-SiAlON phase (RxSii2-(m+n)AlmOnNi6_n, R= Y, or rare earth cations) was not only changed by n value but also by m value. In the single and multi cation (Y, Nd, Mg, Ce, or Y-Nd, Y-Ce, Mg-Ce, LaCaY and CeCaY system) doped a-SiAlON systems solubility limits were described and using the small cation it was possible to stabilise the unstable cation in a-SiAlON structure. First time in the literature, a-SiAlON structure was stabilized by using Sc3+ cation. Elongated type a-SiAlON microstructure was improved via additional liquid phase and by applying nucleation effect in different systems including Ce/Y or Sm/Y. In the final part of the thesis, the effect of temperature and cooling rate on a-»p transformation was investigated. In overall, the results were produced from this study is expected to increase the attention on this material. Keywords: a-SiAlON, phase relationship, elongated a-SiAlON, ct-»p transformation