Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı

Alfa-terpineol'un izole sıçan mide fundus, duodenum ve ileum üzerinde farmakolojik etkilerinin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 362926 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

cx-Terpin eo! doğada ve çeşitli endüstriyel ürünlerde bulunan uçucu bir maddedir. Farmakolojik açıdan antibakteryel ve düretik etkili, pulmoner damar, trakea ve ileumda gevşetici olduğu bildirilmiş olmakla birlikte, konu üzerinde deneysel çalışmalar az ve yetersizdir. Sıçan mide fundus ve duodenum üzerindeki etkisi bugüne kadar çalışılmamıştır. cx-terpineol1 un etki mekanizmasının kalsiyum kanalları üzerinden olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda cx-terpineol 1 un sıçan mide fundus, duodenum ve ileum üzerindeki etkisi ve etki mekanizması araştırılmıştır. izole sıçan fundus, duodenum ve ileum üzerinde cx-terpineol 1 un doza bağlı olarak gevşetici etkisinin bulunduğu ve cx-terpineol1 un gevşetici etkisine en fazla fundusun duyarlı olduğu görülmüştir. Asetilkelin ve KCl kasılmaianna karşı belirgin bir etkisi gözlenınemiş, adrenerjik, kolinerjik ve opioid reseptörlerle etkileşmediği bulunmuştur. iıeumda tetraetilamonyum (TEA), L-Arjinin ve No-ARG ile yapılan deneylerde, nitrik oksit ile ve K+ -kanallarıyla etkileşmediği gözlenmiştir. İmidazol varlığında cx-terpineol etkisinin değişmemiş olması, imidazol ile etkileşen siklik nukleotidlerin rolünün bulunmadığını göstermiştir. Fundusta ınetilen mavisinin etkili olmaması, duodenumda ise No-ARG varlığında cx-terpineol 1 un gevşetici etkisinin artış göstermiş olması, izole sıçan fundus duodenum ve ileum arasında, cx-terpineol etkisi açısından farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. K+ -depo larize Ca Cb kasılmalarını sadece 1 o-4 M dozunda uygulanan cxterpineolıun inhibe ettiği, daha düşük dozlarda etkisiz olduğu, fakat metilen mavisi varlığında duodenum ve ileurodaki gevşetici etkinin anlamlı derecede arttığı bulunmuştur. Sonuç olarak, cx-terpineol 1 Ull gevşetici etkisinde kalsiyum kanallarının birincil rol oynamadığı, cx-terpineol 1 un etki mekanizmasının guanil siklaz üzerinden olduğu sonucuna varılmıştır.

Summary:

a-Terpineol is a volatile chemical fo und ın nature and several industrial products. Although it has been shown to possess antibacterial, diuretic effects and dilatatory effects on pulınonary vessel, trachea and ileum, pharmacological studies on this chemical is scarce not suffıcient. The mechanism of action of a-terpineol is reported to be via calcium channels and its effects on the rat fundus and duodenum were not investigated to date. The aim of this study is to investigate the pharmacological effects of a-terpineol on the isoalted rat fundus, duodenum and ilcum. a-Terpineol was observed to have a dose dependent inhibitory effect on isolated rat fundus, duodenum and ileurn. Isolated rat fundus was the most sensitive among them. There were no effect on acetylcholine- and KCI-induced contractions and no significant interaction with the adrenerjic, muscarinic and opioid receptors. Tetraethylarnınonium, L-Arginine and No-ARG tests on ileurn showed that K +-channels and NO did not play a role in the relaxant effect of a-terpineol. Experiments with imidazol indicated that there were no role of imidazole sensitive cyclic nucleotides on the effect of a-terpineol. The lack of ınethylene blue on the relaxant effect a-terpineol, but the augınentation of the relaxant effect of a-terpineol on the duodenurn in the presence of No-ARG and methylene blue and the augınentation of the relaxant effect of aterpineol on the ileurn only in the presence of methylene blue indicated the different actions of a-terpineol on the tested organs. lt was observed that a-terpineol inhibited CaClı induced contractions on K+- depolarized ileum only at the 1 o-4 M but not at lower doses suggested that the role of calciuın channels did not have a primary role in the relaxant effects of a-terpineol. S ince a signifıcant augmentation of the relaxant effect of a-terpineol in the presence of methylene blue, it is concluded that guanyl cyclase enzyme plays the major role in the mechanism of action of a-terpineol.