Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Algerian national identity and the state (1962-1978)

Cezayir ulusal kimliği ve devlet (1962-1978)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ALGERIAN NATIONAL IDENTITY AND THE STATE (1962- 1978) Boyar, Ebru M. Sc, Department of International Relations Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Meliha Altumşık August 2000, 118 pages This thesis, analyzes the role of the Algerian state in the making of the Algerian national identity. In the theoretical framework, which approaches national identity as having a double-edged character, both the active role of the Algerian state to reproduce 'the other' as well as to produce new others and the efforts of the state to strengthen the 'sense of belonging' in the society are examined. Accordingly, the thesis consists of three main parts. In the first part of the study, a theoretical framework is outlined. In the second part, the effects of the long-lasting French colonialism on the emergence of the Algerian national identity are discussed. In the third part, under the light of the state policies, the role of the state in the continuation and consolidation of the Algerian national identity is scrutinized. Finally, the thesis is concluded in the context of the developments lived in Algeria in the 1 980s and 90s. Keywords: National Identity, Algerian National Identity, French Colonialism, Algerian State m

Summary:

öz CEZAYİR ULUSAL KİMLİĞİ VE DEVLET (1962-1978) Boyar, Ebru Yüksek Lisans, Uluslararası ilişkiler Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Meliha Altunışık Ağustos, 2000, 118 sayfa Bu çalışmada Cezayir ulusal kimliğinin oluşmasında devletin rolü incelenmektedir. Ulusal kimlik kavramının ikili bir karaktere sahip olduğu tartışmasından hareketle, devletin bir yandan 'öteki' nin tekrar yaratılmasında ve yeni ötekilerin yaratılmasındaki aktif rolü bir yandan da 'aidiyet duygusu' nun güçlendirilmesi için uyguladığı politikalar üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bir teorik çerçeve çizilmekte, ikinci bölümde Cezayir'deki uzun süreli Fransız sömürgeciliğinin 'öteki' ne göre tanımlanan ve kendiliğinden oludan Cezayir ulusal kimliği tanımlanmasındaki rolü tartışılmakta, üçüncü bölümde ise Cezayir devletinin 1962 ve 1978 yılları arasında ulusal kimliği devam ettirmek ve sağlamlaştırmak amacıyla uyguladığı belli başlı politikalar ışığında Cezayir devleti ve Cezayir ulusal kimliği arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Bu çalışma, 1980 ve 1990'h IVyıllarda Cezayir'de yaşanan olaylar çerçevesinde, devletin kimlik üzerindeki rolünün değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ulusal Kimlik, Cezayir Ulusal Kimliği, Fransız Sömürgeciliği, Cezayir Devleti