Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Örgütsel Davranış Bilim Dalı

Algılanan etik liderlik, politik davranış ve örgütsel güven etkileşimi: Tuzla (İstanbul) ilçesinde resmi okullardaki öğretmenler üzerinde bir araştırma

The relationships between perceived ethical leadership, political behaviour and organizational trust: A research on teachers of public schools in Tuzla district, Istanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, öğretmenlerin okul müdürlerine ait etik liderlik algısı ile okulda var olan politik davranışlara ilişkin tutumların örgütsel güven üzerindeki etkileşimi araştırılmıştır. Ayrıca, demografik özelliklerin etik liderlik davranışları, politik davranış ve okul içindeki örgütsel güven düzeyleri üzerindeki etkisi sınanmıştır. Sonrasında güven ele alınmış ve her iki kavramın güven ile ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal temellerinin incelenmesinden sonra araştırma modeli ve hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma örneklemi ise İstanbul ili, Tuzla ilçesinde görev yapan öğretmenler arasından araştırmaya katılmaya gönüllü 472 öğretmeni içermiştir. Araştırma kapsamında okul idarecilerinin etik liderlik düzeylerini belirlemek için "Etik Liderlik Ölçeği", politik davranış sergileme sıklığı için "Politik Davranış Ölçeği" ve okullardaki örgütsel güven düzeyini belirlemek için "Örgütsel Güven Ölçeği" kullanılmıştır. Uygulanan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS 16.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin sınanması amacıyla korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda etik liderlik ile örgütsel güven arasında yüksek korelasyon bulunmuştur. Örgütsel güven ve etik liderlik ise politik davranış ile negatif korelasyon göstermiştir. Regresyon analizleri sonucunda ise örgütsel güvenin en temel belirleyicisinin etik liderlik olduğu bulunmuştur. . Demografik özelliklerin bağımlı ve bağımsız değişkenlerle ilişkisi fark testleri aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma değişkenleri öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş gibi demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermezken; eğitim düzeyi, branş, mesleki kıdem ve okul kıdemi gibi faktörlere göre etik liderlik, politik davranış ve örgütsel güven düzeylerinin farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Summary:

In this study, the effects of ethical leadership levels and political behaviours of school managers on organizational trust was investigated based on teachers' perceptions. Besides, it was tested that how demographic characteristics affect ethical leadership behaviours, political behavior and organizational trust level in the schools. The population of the research consisted of teachers working in official schools of Ministry National Education in the 2015-2016 school years. The research sample study composed of 472 teachers who work in the preschool, primary, secondary and high schools in Tuzla district in Istanbul were willing to participate in the research. In the scope of the research, The Ethical Leadership Scale was used to specify the ethical leadership levels of school managers, "The Political Behaviour Scale" was used to determine the frequency of political behaviours and the "Organizational Trust Inventory" was used to indicate the organizational trust level of schools. The data obtained by the field research were analyzed with SPSS 16.0 Programme. In order to test the relationship between the dependent and independent variables, correlation and regression analysis were used. The relationship between demographic characteristics and the dependent and independent variables were also analyzed through t-tests. While the research variables did show no significant differences according to demographic characteristics such as gender, marital status and age of teachers; the levels of ethical leadership, political behavior and organizational trust differentiated with respect to education level, branch, professional seniority and seniority in the same school. Keywords: Ethical leadership, political behaviour, organizational trust, education institutions