Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Algılanan örgütsel destek ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkide adalet faktörünün aracılık rolü: Konaklama sektöründe bir araştırma

The mediating role of the related justice factor with regard to the relationship between perceived organizational support and subjective well-being: A research in the accommodation sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 526170 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüz işletmelerinin en önemli amaçlarından biri sürdürülebilir rekabetçi ortamda varlığını korumaktır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek uluslararası pazarlarda paylarını artırabilmek için sürekli mücadele içinde olmaları gerekmektedir. Bu rekabet ortamında yüksek peformans elde edebilmeleri, pazardan pay alabilmeleri, verimliliklerini artırmaya, iş yaşamının niteliği yükseltmeye ve geliştirmeye bağlıdır. Diğer bir deyişle işletmelerin stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmeleri için çalışanların nasıl daha etkin bir şekilde yönetebilecekleri, iş yaşamlarında daha mutlu, daha üretken olabilmeleri konusunda da ne yapıldığı, ne yapılabileceği ve ne yapılması gerektiği sorularına cevap vermelidir. Bu nedenledir ki; işletmelerdeki insan unsuru sürekli olarak yönetici ve araştırmacıların inceleme konusu olmuştur. Özellikle hizmet sektöründeki bir işletmenin verimli çalışmasında işgücünün önemi çok büyüktür; öyleki bu önem otel işletmelerinde çok daha önemli olmaktadır. Bu nedenle otel işletmelerinin maksimum verimliliği elde edebilmeleri için işletme içinde işgücünün üretkenliğini artıracak çalışanları işletme ile bütünleşerek daha etkin, daha üretken aynı zamanda çalışan mutluluğuna ulaşan bir işletme olması için gereken çaba ortaya konmalıdır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan kişilerin algıladıkları örgütsel desteğin, öznel iyi oluş üzerindeki etkisi ve bu etkinin gücünü belirlemede örgütsel adaletin aracılık rolünü ortaya koymak temel amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Denizli'de bulunan 5 ve 4 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın otel işletmelerinde yapılmasının nedeni turizm işi gerçekleştirilen bu işletmelerde kesintisiz hizmet sunulması nedeniyle çalışanlar arası ilişkilerin ve etkileşimlerin çok yoğun olması ve bu durumun sektörün kültürünü ve çalışanlarını etkileyecek kadar karakteristik olmasıdır. Yapılan araştırma sonucunda algılanan örgütsel destek ile öznel iyi oluş arasında adaletin aralık rol oynadığı saptanmıştır. Ayrıca algılanan örgütsel destek ve öznel iyi oluş değişkenlerinin ayrı ayrı adalet algıları üzerindeki etkisine de araştırma kapsamında yer verilmiştir.

Summary:

One of the most important objectives of today's enterprises is to preserve its existence in a sustainable competitive environment. Businesses need to be in constant struggle to increase their share in international markets to sustain their assets. In this competitive environment it depends on getting high performance, getting share from the market, increasing their productivity, promoting and improving the quality of business life. Another alternative is to respond to questions about how employees can be managed more effectively so they can achieve strategic goals and objectives, what they has been done, can be done and should be done to make them happier and more productive in their work life. That is why; the human element in the business has always been the subject of examination by managers and researchers. Particularly in the service sector, the workforce is very important in the efficient operation of an enterprise; so this importance is much more important in the hotel business. For this reason, efforts should be made to ensure that the employees, who will increase the productivity of the workforce within the enterprise, should become more efficient, more productive and at the same time happy to work, by integrating with it so that the hotel management can achieve maximum efficiency. From this point of view, the main purpose of the thesis is to determine the role of organizational support, perceived impact of subjective well-being and organizational justice in determining the power of this activity. The universe of the research is composed of people working in 5 and 4 star hotel enterprises in Denizli. The reason why the study has been done in the hotel establishments is that it provides uninterrupted service to these businesses where the tourism business is performed, the inter- employee relations and interactions are very intense, and this is characteristic of the sector which affect the cultures and employees. As a result of the research conducted, it has been determined that justice plays an intervening role between perceived organizational support and subjective well-being. In addition, the respective effect of perceived organizational support and subjective well-being variables on individual perceptions of justice is included in the scope of this research.