Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Davranış Bilimleri Bilim Dalı

Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi - bir vaka çalışması

The impact of perceived social support on organizational citizenship behavior: A case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215575 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde temel olarak çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ilegösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir.Çalışanların algıladıkları sosyal destek tek boyutta, örgütsel vatandaşlık davranışı isediğerkamlık, nezaket, centilmenlik, sorumluluk ve erdemlilik olmak üzere beşboyutta incelenmiştir. Algılanan sosyal desteği ve örgütsel vatandaşlık davranışınaait beş boyutu ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 341 çalışana aitveriler analiz edilmiştir. Analiz neticesinde çalışanların işyerinde algıladıkları sosyaldesteğin örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini pozitif yönde etkilediğibulunmuştur.Tez dört ana bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde araştırmanın amacı,önemi, kapsamı ve kısıtlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde önce örgütselvatandaşlık davranışı kavramına temel olan bazı tanım ve yaklaşımlara yer verilmiş,ardından sosyal destek konusuna geçilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanınyönteminden, hipotezlerden ve örneklemden bahsedilmiştir. Son bölümde ise yapılanistatistiki analizlerin bulguları ele alınmış ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler : Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Algılanan Sosyal Destek,ÖVD, Algılanan Örgütsel Destek.

Summary:

This dissertation basically discusses the relationship between the employees? levelsof perceived social support and the organizational citizenship behavior (OCB) theydisplay. The perceived social support is taken by only one dimension andorganizational citizenship behavior is taken altruism, courtesy, sportsmanship,conscientiousness and civic virtue by the five dimensions in this dissertation. A totalof 341 questionnaires were analyzed to assess these terms. The results indicate thatperceived social support have direct positive influence on employees? organizationalcitizenship behavior.Dissertation is composed of four main chapters. The purpose, importance andlimitations of the research are placed in the first chapter. In the second chapter, OCBdefinitions and afterwards the literature about perceived social support has beenreviewed. Third chapter is about the method, hypothesis and the sample. Finally,results and recommendations are discussed in the last chapter.Key Words : Organizational Citizenship Behavior, Perceived Social Support, OCB,Perceived Organizational Support.