Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Algılanan sosyal destek ve iş performansı ilişkisinde işe bağlılığın aracı etkisi: Turizm işletmelerinde bir araştırma

The mediating effect of occupational commitment on the relationship between perceived social support and job performance: A research in tourism organizations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 344992 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı algılanan sosyal destek ve iş performansı ilişkisinde işe bağlılığın aracı etkisini incelemektir. Bu maksatla algılanan sosyal destek boyutları algılanan örgütsel destek, algılanan yönetici desteği ve algılanan çalışma arkadaşı desteği olacak şekilde üç; iş performansı ise rol içi (görev) ve rol dışı (bağlamsal) iş performansı olacak şekilde iki boyutta ele alınmıştır. Çalışma Ankara?daki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 300 kişiyle yürütülmüştür. Modelde yer alan değişkenler arasında doğrusal ve dolaylı etkileri belirlemek için yapısal eşitlik modeli çeşitlerinden biri olan yapısal regresyon modelleri oluşturulmuş ve yol analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda algılanan yönetici ve çalışma arkadaşı desteğinin iş performansına doğrudan etkisi bulunurken, algılanan örgütsel desteğin iş performansına etki etmediği görülmüştür. İşe bağlılığın algılanan çalışma arkadaşı desteği ile rol dışı iş performansı ilişkisinde aracılık etkisi bulunmuştur.

Summary:

The purpose of the study is to examine the relationship between perceived social support and job performance and the mediating effect of occupational commitment on this relationship. For this purpose, perceived social support were taken with three dimensions as perceived organizational support, perceived supervisor support and perceived co-worker support. Job performance were taken with two dimensions as in role job performance and extra role job performance. The study was conducted with 300 employees working in five star hotels in Ankara. The structural regression model which is a kind of structural equation model was set and path analysis conducted to determine direct and indirect effects between the variables. Research findings has indicated that perceived supervisor support and perceived co-worker support have direct effect on job performance whereas perceived organizational support has no effect on job performance. It was found that occupational commitment has a mediation effect on the relationship between perceived co-worker support and extra role job performance.