Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Algılar, yanılsamalar ve gerçekler: Körfez savaşı sonrası Türkiye'nin Orta Doğu komşularıyla on yılı

Perceptions, misperceptions and realities: Ten years of Turkey's relations with its neighbours in the post-Gulf war era

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 346833 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Niçin böyle bir çalışma? Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkileri birçok araştırmanın, çalışmanın konusu olmasına rağmen, bu konunun klişelerden uzak bir şekilde, kronolojik tarih bilgisinin ötesinde derinlemesine analizinin gerçekleştirilmesinin Türkiye açısından ne denli büyük bir önem taşıdığı zaman zaman gözlerden kaçmaktadır. Bu çalışma, Körfez Savaşı sonrası dönemde Türkiye'nin Orta Doğu'daki üç komşusu, İran, Irak ve Suriye ile olan ilişkilerini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Ancak böyle bir araştırmanın, meselelerin arkasında yatan unsurları incelemeden sağlıklı bir şekilde yapılamayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle, bu araştırmada öncelikle, son on sene içinde tecrübe edilen olayların temelini oluşturan, yüksek sesle söylenmeyen ancak varlığı herkes tarafından hissedilen unsurlar, tarafları karşılıklı birbirini anlama ve yorumlama sürecinde yanılgıya düşüren tarihsel ve psikolojik algılarla gerçekler arasındaki ince çizgi gözönünde bulundurulmuş ve meseleler bu çerçeve içinde değerlendirilmiştir. İnanıyoruz ki Orta Doğu, Türkiye'nin çıkarları açısından gözardı edilmemesi gereken bir bölge olup, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi, hem Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açısından hem de daha istikrarlı ve güvenli bir platformun oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

Summary:

Why conduct a research on this specific issue? Although there have been several works on Turkey's relations with the Middle East, the importance of an in-depth analysis of the issue beyond the chronological knowledge and clichés have been ignored. This research aims at analyzing Turkey's relations with its three neighbours in the Middle East in the post-Gulf war era. It is structured based on the premise that an accurate examination of bilateral ties is only possible when the underlying factors are analysed. Therefore, Turkey's experiences in the region for the last 10 years have been examined through the lenses of these factors, which have been playing an important role in the molding of perceptions of the actors. It is believed that the Middle East is a region, which should not be underestimated or ignored by Turkey for the sake of its interests. To this end, improving relations with the neighbours will play an instrumental role not only for its interests but also maintaining regional stability and security.