Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

Ali Şîr Nevâyî'nin dîvânlarında insan görünümleri

Human figures from the dîvâns of ali shir nevâ'î

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497075 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Ali Şîr Nevâyî'nin Dîvânlarında İnsan Görünümleri" adlı tez çalışmamızda, şairin Çağatay Türkçesiyle yazılmış dört dîvânı taranarak, sosyolojik bir bakış açısıyla, tanıklı bir tipler sözlüğü oluşturulmuştur. Şairin, Garâibü's-Sığar, Nevâdirü'ş-Şebâb, Bedâyi'ü'l-Vasat ve Fevâidü'l-Kiber adlı dört dîvânı taranarak oluşturulan indekse göre madde başlarının belirlenmesi; madde başı tiplerin alfabetik olarak dizilmesi; daha sonra madde başında yer alan tipi ve şairin üslubunu en iyi yansıtan beyitlerin tespit edilmesi; tespit edilen beyitlerin maddeyi açıklayan bir kompozisyon içerisinde açıklanması; beytin açıklanması sırasında maddeye katkı yapacağı düşünülen bazı ses ve söz sanatları ve imla hususiyetleri gibi dîvân şiirine mahsus bazı özel durumların açıklanması çalışmamızda takip ettiğimiz yöntemdir. Giriş, madde başı tipler ve tematik tasnif olmak üzere üç bölümden oluşan çalışmamızda, tespit edilen yüz elli beş madde başı sosyal tipin alfabetik ve tanıklı bir sözlüğünün hazırlanması; madde başı tiplerin tematik tasnifinin yapılması; tipleri en iyi yansıtan beyitlerin şerh edilmesi; dîvândaki tipler üzerinden meslekler, kimlik, din, yönetim, ticaret vb. mevzularda şairin yaşadığı devir ve muhitin sosyal hayatına dair tanıklı bir değerlendirme yapılması ise çalışmamızın muhtevasını oluşturmaktadır.

Summary:

In this study named "Human Figures From The Dîvâns Of Ali Shir Nevâ'î" we are scanned the poets' works written in Chagatai Turkish in order to make an index of social types of his era. All the poems in The Divans of Ali Shir Nevâ'î under the name of Garâibü's-Sıgar, Nevâdirü'ş-Şebâb, Bedâyi'ü'l-Vasat and Fevâidü'l-Kiber were scanned in order to make both alfebetical index and tematic categorization. Then the verses which reflects best both the style of the poet and the social type were expleined. In our study, we determined a hundred and fifty five social types. While we explaining the poems we were evaluated the social types by utilizing the methods of sociology, using the dîvâns of Navâ'î as a main source, we are focused on the players of social life of the fifteenth centurie's Herat and Central Asia under the rule of Timurids by analyzing characters, religious and ethnic groups, their relationships and conflicts, social and personal identities etc.